Numer 99

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny, 99 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawierający 11 opracowań naukowo – badawczych, podejmujących aktualne problemy nieruchomości i inwestycji. Publikowane w tym numerze artykuły uporządkowane zostały w sześć grup tematycznych: wycena, inwestycje, problemy rozwoju miast, rynek, finanse i zarządzanie. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje: aktualne zmiany prawa dotyczącego nieruchomości, oraz nowości wydawnicze.
W pierwszej grupie tematycznej – wycena – przedstawiono cztery opracowania. Pierwszym jest artykuł Andrzeja Reszke oraz Lucjana Czechowskiego, przyjmujący za punkt wyjścia tezę, że teoria rynkowej wartości nieruchomości akceptowana przez Komitet Międzynarodowych Standardów Wyceny opiera się o neoklasyczne założenia doskonałej konkurencji, które w praktyce nigdy nie są spełnione. Na tej podstawie formułują postulat, aby na wartość rynkową nieruchomości i proces jej wyceny spojrzeć jako na instytucję w rozumieniu tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Ewy Siemińskiej, poświęcony wycenie nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Autorka prezentuje wybrane zasady wyceny zabezpieczeń wierzytelności bankowych na nieruchomościach, przy wykorzystaniu systemów monitorowania poziomu ryzyka kredytowego. Może to, zdaniem Autorki, pozytywnie wpływać na stabilność systemu bankowego. Trzecim opracowaniem, związanym z wyceną, jest artykuł Krzysztofa Butryna i Elżbiety Jasińskiej, podejmujący problem szacowania wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami Polski. Artykuł wyjaśnia aspekty prawne, teoretyczne oraz praktyczne określania wartości tzw. mienia zabużańskiego. Autorzy przedstawiają zastosowanie procedury szacowania wartości rynkowej wybranej nieruchomości pozostawionej na terenie obecnej Białorusi. Czwartym artykułem tej grupy tematycznej jest opracowanie Sławomira Kłosowskiego poświęcone rzeczoznawstwu majątkowemu w Republice Federalnej Niemiec. Autor opisuje organizację i funkcjonowanie komisji ekspertów ds. wyceny nieruchomości działających w Niemczech.
Druga grupa tematyczna – inwestycje – zawiera opracowanie Katarzyny Kania charakteryzujące specjalizację działalności deweloperskiej w krajach zachodnich. Została ona wymuszoną, jak wykazuje Autorka, rozwojem rynku
nieruchomości w tych krajach. Efektem tego są land deweloperzy, koncentrujący się na działaniach przygotowujących grunt do zainwestowania. W Polsce jeszcze nie wykształciła się działalność land deweloperska, co świadczy o niższym poziomie rozwoju rynku nieruchomości w Polsce.
Kolejna grupa tematyczna – problemy rozwoju miast – zawiera w tym numerze dwa artykuły. W pierwszym, Waldemar Parkitny podejmuje problem urządzania parkingów typu park&ride w Polsce. W artykule przedstawiono postulaty i działania pozwalające integrować parkingi park&ride z miejskimi systemami komunikacji zbiorowej. Scharakteryzowano również czynniki skłaniające kierowców do ograniczania używania pojazdów indywidualnych na rzecz komunikacji zbiorowej. Lech Frączek prezentuje historię i problemy tworzenia infrastruktury miejskiej w małym miasteczku Królestwa Polskiego.
Kolejną grupę tematyczną – rynek – reprezentuje artykuł Magdaleny Belniak, badający związki między rozwojem usług biznesowych a podażą powierzchni biurowych w Krakowie. Autorka wskazuje, że w ciągu ostatnich czterech
lat powierzchnia biurowa w Krakowie wzrosła o ponad 50%, co istotnie wpłynęło na lokowanie w mieście firm z sektora usług biznesowych. W kolejnej grupie tematycznej – finanse – zaprezentowany został jeden artykuł. Łukasz Mach prezentuje metodę określania regionalnych potencjałów rozwoju przedsiębiorstw branży budowlanej z uwzględnieniem struktury ich finansów. Tą metodą jest analiza przesunięć udziałów (shift share-analysis, SSA). Zastosowanie tej metody pozwoliło Autorowi ustalić zmiany w strukturze finansów przedsiębiorstw branży budowlanej z uwzględnieniem elementów składowych wyniku finansowego.
W ostatnim, w tym numerze dziale tematycznym – zarządzanie – udostępniamy dwa opracowania. Krystyna Araszkiewicz przedstawia założenia, potencjalne korzyści oraz bariery integracji koncepcji Facility Management (FM) z metodą zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi opartą o cyfrowe modelowanie informacji o budynku (BIM). W drugim artykule Anna Trembecka analizuje problemy związane ze zbywaniem nieruchomości publicznych. W opracowaniu Autorka szczególną uwagę skierowała na zasady i warunki stosowania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości publicznych. Przeanalizowano obowiązujące ogólne przepisy prawne oraz procedury udzielania bonifikat przez Gminę Kraków.
Treść numeru zamykają stałe działy czasopisma:
(i) zmiany w prawie, gdzie nasz stały współpracownik Maciej J. Nowak wyjaśnia ułatwienia w usuwaniu drzew i krzewów z nieruchomości, wprowadzone budzącą kontrowersje ustawą.
(ii) na rynku wydawniczym, gdzie zaprezentowana została książka Henryka Gawrona pt.: Tendencje rozwoju poznańskiego rynku mieszkaniowego.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support