Numer 98

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 98 numer „Świata Nieruchomości”. Jest to już czwarty numer czasopisma w tym roku, więc zgodnie z przyjętymi zasadami, wydany został w języku angielskim. Zawiera on 11 artykułów naukowych, podejmujących aktualne i ciekawe problemy gospodarowania nieruchomościami i inwestowania. W tym numerze publikujemy artykuły o dość zróżnicowanej tematyce. Zostały one uporządkowane w pięć grup tematycznych: finanse, wycena, rynek, mieszkalnictwo, problemy rozwoju miast. Niniejszy numer zawiera również stałe pozycje, jak komunikaty z konferencji naukowych, poświęconych problematyce inwestowania i nieruchomości. Nadto, ze względu na fakt, że jest to ostatni numer czasopisma w 2016 roku, zamieszczamy roczny spis treści oraz listę recenzentów.
W pierwszej grupie tematycznej – finanse – proponujemy dwa ciekawe opracowania. Pierwszym opracowaniem jest artykuł Andrzeja Jakiego i Wojciecha Ćwieka, podejmujący aktualne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce.  Uwagę skoncentrowano na efektywności kreowania wartości przez przedsiębiorstwa tego sektora. Autorzy stawiają tezę, że  niewłaściwe wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością może być źródłem wielu zagrożeń dla przedsiębiorstw, w tym ryzyka bankructwa. Model problemu, skonstruowany na podstawie literatury, został zilustrowany analizą sytuacji wybranych przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Wykorzystano w tym celu narzędzia analizy finansowej oraz modele dyskryminacyjne.  W drugim opracowaniu Paweł Oleksy i Andrzej Zyguła analizują wpływ dynamicznego rozwoju rynków oraz instytucji finansowych, określany mianem finansyzacji, na sferę realną gospodarki. Autorzy wykazują, że doprowadziło to do istotnych zmian w jej funkcjonowaniu na poziomie makro- i mikroekonomicznym. Przeprowadzone badania potwierdzają rosnącą finansyzację przedsiębiorstw sektora deweloperskiego w analizowanym okresie.
Druga grupa tematyczna – rynek – zawiera trzy, bardzo aktualne opracowania. Ewa Kucharska-Stasiak  podejmuje próbę zdefiniowania i zinterpretowania wartości nieruchomości jako podstawy wyceny. Celem artykułu jest wyjaśnienie ekonomicznych źródeł definicji i interpretacji wartości. Pozwala to lepiej określić niektóre elementy metodyki i praktyki wyceny. W pracy zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu i metodę opisową. Kolejnym opracowaniem tej grupy jest artykuł Mirosławy Czaplińskiej i Dariusza Trojanowskiego, podejmujący próbę określenia uwarunkowań określania wartości rynkowej nieruchomości w Polsce. Rzeczoznawcy majątkowi określający wartość rynkową nieruchomości zmuszeni są uwzględniać szereg regulacji prawnych, ingerujących w metodykę wyceny.  Znaczący wpływ przepisów prawa na sposób wyceny nieruchomości wypacza, zdaniem Autorów, ideę wartości rynkowej. Ostatnim artykułem tej grupy jest opracowanie Sabiny Źróbek i Marka Walacika, wskazujące problem nieodpowiedniego zdefiniowania w przepisach prawa polskiego kategorii „wartość rynkowa nieruchomości”. W artykule podjęta została próba identyfikacji  przyczyn niedopasowania definicji naukowych i prawnych tego pojęcia oraz zaproponowali możliwe  rozwiązania.
Kolejna grupa tematyczna – rynek – zawiera trzy artykuły. Małgorzata Renigier-Biłozor i Andrzej Biłozor formułują tezę, że rynek nieruchomości jest jednym z głównych elementów organizmu gospodarczego kraju. To uzasadnia potrzebę brania pod uwagę, przy badaniu tego rynku, nie tylko fizycznych aspektów nieruchomości ale również czynników społeczno-gospodarczych. Zaprezentowane badania oceniają wpływ cech nieruchomości oraz czynników społecznych i gospodarczych na  popyt, podaż i ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Drugim opracowaniem z tej grupy jest artykuł Nguyen Minh Ngoc i Iwony Foryś, poświęcony prezentacji i analizie porównawczej warunków obrotu nieruchomościami w Wietnamie i w Polsce. Na tej podstawie podjęta została próba oceny możliwości zaadaptowania w Wietnamie polskich rozwiązań w obszarze zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Podstawą były studia literaturowe, analizy przepisów prawa oraz wywiady z wietnamskimi i polskimi pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Ostatnim artykułem tej grupy jest opracowanie Małgorzaty Renigier-Biłozor, Andrzeja Biłozora i Davide di Simma. Autorzy za punkt wyjścia przyjmują tezę, że inwestycje na rynku nieruchomości są obarczone znacznym ryzykiem i niepewnością, a jest to spowodowane przede wszystkim specyficznym charakterem rynku nieruchomości, brakiem dostępności do pełnych informacji rynkowych. Na tej podstawie podkreślają znaczenie obiektywnego monitoringu rynku nieruchomości w utrzymaniu równowagi,  zwiększeniu bezpieczeństwa transakcji i minimalizowaniu ryzyka. Te rozważania zostały zilustrowane danymi z lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych Polski i Włoch.
W czwartej grupie tematycznej – mieszkalnictwo – proponujemy dwa artykuły. Jan Veuger prezentuje badania nad funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego w Holandii. Autor stawia tezę, że towarzystwa budownictwa społecznego wnoszą zbyt mało do społeczeństwa, a powodem tego są m. in. niewłaściwe zarządy towarzystw, które  często nie są nieświadome dalekosiężnego wpływu swoich decyzji. Dla weryfikacji tej tezy przeprowadzono wywiady, zgodnie z zasadami metody narracyjnej, z dyrektorami wybranych towarzystw budownictwa społecznego. W drugim artykule Marek Bryx pokazuje historię wspierania nabywców mieszkań przez państwo w okresie socjalistycznym oraz w okresie transformacji. Podkreśla jednak niedostateczną ochronę nabywców mieszkań przed niekompetencją i nieuczciwością niektórych developerów.
Ostatnia, piąta grupa tematyczna – problemy rozwoju miast – reprezentowana jest przez jedno opracowanie, przygotowane przez Piotra Bartkowiaka i Macieja Koszela. Podjęta została w nim problematyka przemian zachodzących w polskich obszarach metropolitalnych. Na bazie przeglądu literatury przedstawiono w syntetyczny sposób podstawowe kwestie funkcjonowania i rozwoju obszarów metropolitalnych oraz ich główne wyzwania rozwojowe.
Stały dział – konferencje – zawiera informacje o dwóch ciekawych konferencjach naukowych, podejmujących problematykę inwestowania i gospodarowania nieruchomościami, jakie odbyły się ostatnio w Polsce.

Stara cena: 30,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support