Numer 97

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny, 97 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawiera 10 opracowań naukowo-badawczych, podejmujących aktualne problemy nieruchomości i inwestycji. Publikowane w tym numerze artykuły uporządkowane zostały w cztery grupy tematyczne: problemy rozwoju miast, rynek, rewitalizacja, inwestycje. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, dotyczące aktualnych zmian w prawie o nieruchomościach i inwestycjach, komunikat z konferencji naukowej, poświęconej problematyce inwestycji i nieruchomości.
W pierwszej grupie tematycznej – problemy rozwoju miast – przedstawiono dwa ciekawe opracowania. Pierwszym jest artykuł Aleksandry Jadach-Sepioło, poświęcony problemom rewitalizacji w wybranych miastach (Łódź, Bytom i Wałbrzych). Degradacja społeczna, gospodarcza, środowiskowa i techniczna tych obszarów miejskich znacznie zmniejszyła ich atrakcyjność w oczach mieszkańców i inwestorów. Artykuł przybliża ograniczenia inwestowania w nieruchomości na obszarach zdegradowanych tych miast oraz prezentuje planowane przez te miasta działania informacyjne zmierzające do zainteresowania inwestorów. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Konrada Sarzyńskiego podejmujący próbę zmierzenia poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM), który funkcjonuje już ponad dekadę. W tym celu wykorzystano dane statystyczne opisujące strukturę demograficzną, ruchy ludności, stan infrastruktury i zasobu mieszkaniowego. Te badania winny stanowić podstawę do podjęcia działań prorozwojowych najsłabiej rozwiniętych gmin, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania enklaw biedy.
Druga grupa tematyczna – rynek – zawiera trzy opracowania. W pierwszym artykule tej grupy Ewa Kucharska-Stasiak charakteryzuje działania, jakie podjęła Unia Europejska, w obliczu kryzysu światowego, do wzmocnienia nadzoru i lepszej koordynacji narodowych polityk gospodarczych, a przede wszystkim polityki mieszkaniowej. Artykuł charakteryzuje opracowany i wdrożony w tym celu mechanizm nadzorczy pod nazwą Procedury Nierównowagi Makroekonomicznej (PNM). Drugim artykułem jest opracowanie Renaty Marks-Bielskiej, poświęcone identyfikacji czynników mających wpływ na obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce (wielkość zasobu określającego stronę podażową, popyt na ziemię, cenę). Wykorzystano dane ANR i GUS. Badaniem objęto rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Trzecim artykułem tej grupy jest opracowanie Wiesławy Lizińskiej, zmierzające do określenia skali i przesłanek wykupu przez cudzoziemców ziemi w Polsce w latach 2000-2014 oraz poznania opinii rolników z województwa warmińsko-mazurskiego o regulacjach prawnych nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców.
Kolejna grupa tematyczna – rewitalizacja – zawiera w tym numerze trzy artykuły. Anna Bojanowska prezentuje problemy związane z zaniedbanymi zasobami mieszkaniowymi, na przykładzie Łodzi. Autorka opisuje szeroko zakrojone konsultacje społeczne, mające na celu ustalenie głównych problemów mieszkańców miasta. Konsultacje te zaowocowały powstaniem nowej strategii rozwoju mieszkalnictwa oraz opracowaniem innowacyjnych programów, których wdrożenie rozwiąże podstawowe problemy lokalowe mieszkańców. Drugim opracowaniem jest artykuł Joanny Bogajewskiej, poświęcony koncepcji zagospodarowania poznańskich fortów. Autorka opisuje prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej zmierzające do zinwentaryzowania Fortu VIIa. Na bazie tych badań powstała koncepcja rewaloryzacji fortu zgodnie ze współczesnymi założeniami modernizacji obiektów zabytkowych. Ostatnim opracowaniem tej grupy tematycznej jest artykuł Tomasza Bolka, skoncentrowany na identyfikacji uwarunkowań inwestycyjnych, związanych z zagospodarowaniem poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych. Rezultatem badań jest diagnoza uwarunkowań tego typu inwestycji oraz na wskazanie kierunków zmian, które powinny nastąpić w przestrzeni legislacyjnej i społecznej, aby skuteczniej chronić dziedzictwo przemysłowe.
W kolejnej grupie tematycznej – inwestycje – zaprezentowane zostały dwa artykuły. Edyta Plebankiewicz i Katarzyna Biadała przygotowały artykuł poświęcony ryzyku w inwestycjach infrastrukturalnych, realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. W artykule przeprowadzono analizę 14 umów partnerstwa publiczno-prywatnego, zawartych w latach 2009-2014, pod kątem alokacji ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Dominika Sypniewskiego, wskazujący, że zasada wolności budowlanej jest ograniczona poprzez przepisy prawne zabezpieczające interes publiczny oraz interesy osób trzecich. Artykuł przedstawia problematykę prowadzenia prac wykończeniowych w budynkach biurowych realizowanych w systemie deweloperskim, w tym zwłaszcza możliwość ich kwalifikacji jako „przebudowy”.
Treść numeru Czasopisma zamykają stałe działy:
- zmiany w prawie – gdzie Maciej J. Nowak prezentuje nowe regulacje związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych.
- konferencje: (i) sprawozdanie z Konferencji Naukowej pod tytułem „Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej”, jaka odbyła się w dniach 10-11maja 2016 roku w Toruniu; (ii) sprawozdanie z IV Kongresu Rewitalizacji Miast i XIV Kongresu Miast Polskich, które odbyły się w dniach od 19-21 września 2016 roku w Wałbrzych.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 23
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support