Numer 96

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny, 96 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawierający 10 opracowań naukowo-badawczych, podejmujących aktualne problemy gospodarki nieruchomościami i inwestycji. Publikowane w tym numerze artykuły uporządkowane zostały w pięć grup tematycznych: rynek, inwestycje, gospodarowanie nieruchomościami, finanse, prawo. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak aktualne zmiany prawa dotyczącego nieruchomości oraz komunikat z konferencji naukowej, poświęconej problematyce inwestycji i nieruchomości.
W pierwszej grupie tematycznej – rynek – przedstawiono dwa opracowania. Pierwszym jest artykuł Ewy Kucharskiej-Stasiak, stanowiący próbę wyjaśnienia przyczyn kryzysu finansowego 2007-2008. Dość powszechnie przyjmuje się, że jego główną przyczyną było silne zakłócenie równowag makroekonomicznych. Wielu ekonomistów poszukuje przyczyn tego kryzysu w zaburzeniu funkcjonowania rynku finansowego i rynku nieruchomości. Autorka dowodzi, że rynek nieruchomości ma jedynie pośredni udział w powstawaniu tego kryzysu. Silne zmiany po stronie popytu, podsycane dostępem do taniego kredytu oraz zachowania spekulacyjne wywołały szoki popytowe, które doprowadziły do powstania baniek cenowych. Ich pęknięcie spowodowało powstanie fali kredytów trudnych, pogłębiając recesję. Artykuł przekonywająco to wyjaśnia. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Adama Nalepki i Mateusza Tomala, poświęcony identyfikacji czynników wpływających na ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych. W badaniu wykorzystano dziewięć zmiennych, które zdaniem Autorów istotnie kształtują ceny ofertowe. Badania przeprowadzono na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta, wykorzystując dane dotyczące inwestycji oddawanych do użytkowania w latach 2014-2017 i oparto na estymacji i interpretacji dwóch modeli ekonometrycznych.
Druga grupa tematyczna – inwestycje – zawiera cztery opracowania. W pierwszym artykule tej grupy Ewa Siemińska prezentuje rozważania dotyczące aktywności inwestycyjnej na światowym rynku nieruchomości. W opracowaniu Autorka zaprezentowała rozmiar i zmiany aktywności inwestycyjnej na światowym, europejskim oraz krajowym rynku nieruchomości oraz wskazała najnowsze trendy w tym zakresie. Drugim artykułem jest opracowanie Magdaleny Załęcznej, poświęcone inwestowaniu w nieruchomości rolne. Autorka przedstawia w artykule uwarunkowania instytucjonalno-prawne inwestowania w nieruchomości rolne w Polsce oraz próbuje ocenić rentowność takich inwestycji. Nadto Autorka porównuje uwarunkowania prawne inwestowania w nieruchomości rolne w Polsce z zasadami przyjętymi w wybranych państwach. Kolejnym, ciekawym i bardzo aktualnym artykułem tej grupy jest opracowanie Krystyny Dziworskiej i Anny Górczyńskiej, podejmujące dylematy inwestowania w infrastrukturę drogową w Polsce. Skupiono się tu na analizie wybranych decyzji w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych tych inwestycji. Podjęte zostały również problemy udziału sektora prywatnego w budowie dróg poprzez formułę PPP, wykorzystania środków unijnych w finansowaniu tych inwestycji oraz stosowania nowych rodzajów nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach. Grupę tę zamyka opracowanie Andrzeja Więckowskiego, podejmujące podobną problematykę, ale bardziej od strony inżynierskiej. Autor analizuje koszty budowy autostrad i drążenia tuneli drogowych w terenach górzystych oraz porównuje koszty budowy dróg w tunelach, w Słowenii i w Polsce. Punktem odniesienia jest odcinek drogi ekspresowej S7 Naprawa – Skomielna Biała wraz z tunelem.
Kolejna grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera w tym numerze dwa artykuły. W pierwszym, Bartłomiej Marona podejmuje problem oceny zarządzania nieruchomościami gmin w Polsce. W artykule przeanalizowano literaturę przedmiotu, raporty Najwyższej Izby Kontroli z lat 2012-2014 z badania gospodarki nieruchomościami przez gminy oraz przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2016 roku w gminach należących do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Bogusław Luchter analizuje przemiany użytkowania nieruchomości gruntowych przez instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie. Badania wykazały wzrost powierzchni zajętej przez instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie, natomiast spadek powierzchni terenów użytkowanych przez przemysł.
W kolejnej grupie tematycznej – finanse – zaprezentowany został również jeden artykuł. Małgorzata Krajewska przygotowała artykuł poświęcony metodom określania stopnia zużycia technicznego budynków. Dla wybranych obiektów badawczych porównano rzeczywiste wyniki pomiaru stopnia zużycia technicznego z tymi, określonymi metodami teoretycznymi. Przeprowadzono również dyskusję na temat możliwości stosowania metod teoretycznych w wycenie nieruchomości.
Ostatnim, w tym numerze dziale tematycznym – prawo – jest opracowanie Jacka Motyki, podejmujące problem negocjowania czynszu wynajmu mieszkań i użycie klauzul waloryzacyjnych. Autor poprzez analizę ekonomiczną prawa interpretuje cel, jaki przyświeca obu regulacjom oraz bada zależności między nimi, aby odpowiedzieć na pytanie czy oraz w jakich przypadkach zawarcie w umowie najmu komercyjnego klauzuli waloryzującej czynsz automatycznie skutkuje wyłączeniem uprawnienia wynajmującego do wypowiedzenia wysokości czynszu.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma:
zmiany w prawie – gdzie, nasz stały współpracownik, Maciej J. Nowak, wyjaśnia ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzone nową ustawą,
konferencje – sprawozdanie z XXIV Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, która odbyła się w dniach 23-25 maja 2016 roku w Łodzi.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 8
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support