Numer 95

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny, 95 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawiera 9 opracowań naukowo-badawczych, podejmujących aktualne problemy gospodarki nieruchomościami i inwestycji. Publikowane w tym numerze artykuły uporządkowane zostały w sześć grup tematycznych: rynek, gospodarowanie nieruchomościami, rewitalizacja, inwestycje, problemy rozwoju miast, mieszkalnictwo. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie dotyczącym nieruchomości, komunikaty z konferencji naukowych poświęconych problematyce inwestycji i nieruchomości oraz nowości wydawnicze.
W pierwszej grupie tematycznej – rynek – przedstawiono dwa ciekawe opracowania.  Pierwszym jest artykuł Leszka Kałkowskiego i Macieja W. Wierzchowskiego poświęcony rozwojowi rynku nieruchomości w Polsce, w ostatnich 25 latach. Uwaga Autorów skierowana została na próbę syntetycznej oceny rozwoju i obecnego stanu runku nieruchomości w Polsce. Przesłanką podjęcia takich badań jest 25 lat funkcjonowania wolnego rynku nieruchomości w Polsce. Przy zastosowaniu metody SWOT oraz metody genewskiej dokonano analizy i  kwantyfikacji czynników charakteryzujących rynek nieruchomości w Polsce. Wskazano główne czynniki, które ograniczały jego rozwój: brak odpowiedniego stymulowania popytu, słabą kondycję ekonomiczną gospodarstw domowych oraz złą gospodarkę przestrzenią w miastach. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Aliny Źróbek-Różańskiej opisujący procesy decyzyjne na rynku nieruchomości, związane z zakupem działki budowlanej. Autorka wskazuje, że nabywcą nieruchomości może być profesjonalny inwestor (deweloper) lub obywatel  czerpiący wiedzę o rynku nieruchomości z powszechnie dostępnych źródeł informacji, a przy zakupie kieruje się własną intuicją i emocjami. Rozważania teoretyczne dotyczące indywidualnych procesów decyzyjnych na rynku nieruchomości zostały ciekawie zilustrowane przykładem, związanym z wyborem  nieruchomości budowlanej zlokalizowanej w okolicach Olsztyna.
Druga grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera również dwa opracowania. W pierwszym artykule tej grupy Anna Trembecka podejmuje problem kontroli sposobu zagospodarowania nieruchomości oddawanych w użytkowanie wieczyste. Sposób zagospodarowania takich nieruchomości jest określany w umowie kształtującej w konkretnym przypadku treść prawa użytkowania wieczystego. Niezagospodarowanie zgodnie z umową tych nieruchomości może być m. in. powodem ustalenia dodatkowych opłat. Jednak aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami są nieprecyzyjne. Rozważania analityczne zilustrowane zostały zasadami ustanawiania dodatkowych opłat za niezagospodarowanie zgodnie z umową nieruchomości oddawanych w wieczyste użytkowanie przez Gminę Miejską Kraków w latach: 2010 – 2014. Drugim artykułem jest opracowanie Tomasza Noszczyka i Dawida Chaby, poświęcone identyfikacji i ocenie prawnych i organizacyjnych problemów gospodarowania mieniem powiatu. Artykuł zawiera przegląd literatury oraz zasady udostępniania nieruchomości powiatowych na przykładzie  zasobu powiatu kieleckiego.  Autorzy przeanalizowali również poziom i strukturę dochodów uzyskiwanych przez powiat kielecki z posiadanego majątku w latach 2011-2014.
Kolejna grupa tematyczna – rewitalizacja – zawiera w tym numerze jeden artykuł. Iryna Manczak prezentuje problemy związane z zagospodarowaniem zabytkowych  kamienic na cele gastronomiczne. Autorka przedstawia, z jednej strony  warunki, jakie muszą być spełnione przy lokalizacji lokalu gastronomicznego w zabytkowej kamienicy, z drugiej zaś przesłanki zagospodarowania zabytkowej nieruchomości na cele gastronomiczne.
W kolejnej grupie tematycznej – inwestycje – zaprezentowane zostały dwa  artykuły. Agnieszka Telega i Małgorzata Zięba przygotowały artykuł poświęcony zasadom wyboru lokalizacji nieruchomości biurowej, uwzględniającej wymogi odpowiedzialnego inwestowania. Autorki przedstawiły ogólne wymogi inwestowania odpowiedzialnego, wśród których szczególne znaczenie przyznały właściwemu doborowi lokalizacji budynków biurowych. Model wyboru lokalizacji został oparty o metody wielokryterialne stosowane w środowisku GIS, przy uwzględnieniu zasad przyjętych w systemie certyfikacji budynków BREEAM. Drugim opracowaniem jest artykuł Eryka Głodzińskiego, podejmujący aktualną problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych. Celem artykułu jest zbadanie wpływu uwarunkowań otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Rozważania są zilustrowane przykładami działań adaptacyjnych podjętych przez przedsiębiorstwa budowlane w latach 2007-2014, wywołanymi czynnikami otoczenia zewnętrznego.
Kolejny w tym numerze dział tematyczny – problemy rozwoju miast – zawiera opracowanie Anny Jancz, koncentrujące się na zjawisku suburbanizacji oraz jego związek z  sytuacją mieszkaniową. Celem zaprezentowanych badań było rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego i skutków suburbanizacji w gminach aglomeracji poznańskiej. Do badania procesu suburbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w aglomeracji poznańskiej wykorzystana został metoda typologii przestrzennej.
W ostatnim, w tym numerze Czasopisma dziale tematycznym – mieszkalnictwo – prezentujemy artykuł Maurycego Michalskiego, poświęcony angielskim doświadczeniom w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma:
zmiany w prawie – gdzie Maciej J. Nowak prezentuje ostatnio uchwaloną ustawę o rewitalizacji.  
konferencje – sprawozdanie z VI Studenckiej Konferencji Naukowej poświęconej rynkowi mieszkaniowemu.  
na rynku wydawniczym – prezentacja publikacji Ewy Kucharskiej-Stasiak pt. „Ekonomiczny wymiar nieruchomości”.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 8
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support