Numer 94

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 94 numer „Świata Nieruchomości”, jako czwarty numer czasopisma w tym roku, zgodnie z przyjętymi zasadami, wydany został w języku angielskim. Zawiera on 10 artykułów naukowych, podejmujących aktualne i ciekawe problemy gospodarowania nieruchomościami i inwestowania. W tym numerze opublikowano artykuły o dość zróżnicowanej tematyce. Zostały one uporządkowane w pięć grup tematycznych: gospodarowanie nieruchomościami, finanse, mieszkalnictwo, rynek i rewitalizacja. Numer zawiera również stałe pozycje, jak komunikaty z konferencji naukowych, poświęconych problematyce nieruchomości. Nadto, ze względu na fakt, że jest to ostatni numer czasopisma w 2015 roku, zamieszczamy listę recenzentów oraz roczny spis treści.
W pierwszej grupie tematycznej – gospodarowanie nieruchomościami – proponujemy trzy ciekawe opracowania. Pierwszym opracowaniem jest artykuł Anny Wojewnik-Filipkowskiej, Małgorzaty Rymarzak i Carsten Lausberg podejmujący aktualne problemy zarządzania nieruchomościami publicznymi. Autorzy formułują tezę, że w nowoczesnych gospodarkach organom administracji publicznej  przyznano prawo własności do nieruchomości oraz znaczną swobodę  w gospodarowaniu nimi. Miało to sprzyjać lepszej realizacji ich zadań statutowych, co jednak nie zawsze jest widoczne. Artykuł zawiera propozycje doskonalenia zasad i praktyki zarządzania nieruchomościami w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych. Drugim opracowaniem, jest artykuł Joanny Węgrzyn, analizujący podstawowe modele badawcze wykorzystywane we współczesnej ekonomii instytucjonalnej. Autorka próbuje zastosować model agencji do oceny zarządzania nieruchomościami. Może to być, zdaniem Autorki, efektywny sposób na rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi. Trzecim opracowaniem jest artykuł Piotra Mika, prezentujący sposób określania wartości sieci wodno-kanalizacyjnych, w przypadku wykupu tych sieci od inwestorów przez gminne przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Zaproponowaną procedurę przetestowano na danych uzyskanych z jednej z małopolskich gmin.
Druga grupa tematyczna – finanse – zawiera również trzy, bardzo aktualne opracowania. Foster Jonathan Nyarko, Jonathan Zinzi Ayitey, Emmanuel Kofi Gavu wyjaśniają problemy zakupu mieszkań, finansowanych kredytem hipotecznym w krajach rozwijających się. Autorzy analizują ten problem na przykładzie Ghany, gdzie kredyt hipoteczny jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju.  Wyjaśnienia teoretyczne i systemowe zostały ciekawie zilustrowane wynikami badań ankietowych, które przedstawiają szanse i zagrożenia związane z zakupem mieszkania na kredyt, z uwzględnieniem specyfiki społeczno-ekonomicznej Ghany. Kolejnym opracowaniem tej grupy jest artykuł Emmanuel Kofi Gavu, Kahad Adamu, podejmujący próbę określenia możliwości rozwoju finansowania zakupu mieszkań kredytem hipotecznym w Ghanie. Niski poziom dochodów w połączeniu z koniecznością posiadania dużego kapitału na zakup mieszkania tworzy zapotrzebowanie na kredyt hipoteczny. Główny akcent w badaniach Autorzy położyli na stronie podażowej kredytu i zbadali możliwości rozwoju kredytodawców i bariery ich działania w Ghanie. Ostatnim artykułem tej grupy jest opracowanie Michała Głuszaka, podnoszące problem równości pionowej podatku od nieruchomości w Polsce. W artykule zbadano sprawiedliwość systemów opodatkowania bazujących na powierzchni nieruchomości. Opierając się na modelu równości podatkowej, stworzonym przez Paglina i Fogarty’ego, Autor wykazał, że  podatek majątkowy bazujący na powierzchni nieruchomości, jaki obowiązuje w Polsce, nie jest zgodny z zasadą równości pionowej.
Kolejna grupa tematyczna – mieszkalnictwo – zawiera dwa artykuły. Beata Lewicka analizuje mieszkalnictwo senioralne w Szwecji oraz system jego finansowania. Autorka wskazuje, że Szwecja, wcześniej niż Polska doświadczyła konsekwencji procesu starzenia się społeczeństwa. Stąd na podstawie analizy i oceny doświadczeń Szwecji w tym zakresie, sformułowano szereg zaleceń dla Polski. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Elżbiety Jasińskiej, podejmujący dość szczegółowy problem gospodarowani nieruchomościami przez wspólnoty mieszkaniowe. Przedstawiony został problem gospodarowania częściami wspólnymi nieruchomości na przykładzie miejsc postojowych. Wskazano najważniejsze problemy wynikające z różnego sposobu podejścia do tych miejsc, jako do majątku wspólnego i możliwości ich rozwiązania.
W czwartej grupie tematycznej – rynek – proponujemy jeden artykuł. Andrej Adamuscin i Diana Liptajova badają dynamikę rynku powierzchni handlowych w krajach Grupy Wyszechradzkiej oraz jej uwarunkowania w badanych krajach.
Ostatnia, piąta grupa tematyczna – rewitalizacja – reprezentowana jest przez jedno opracowanie przygotowane przez Sławomira Palickiego, Izabelę Rącką i Ivo Kostov. Przedmiotem badań są procesy rewitalizacji miast w Polsce i Bulgarii. W konkluzji przeprowadzonych badań porównawczych Autorzy stwierdzają, że czynnik kulturowy ma istotne znaczenie w rewitalizacji, kreuje on nową tożsamość miejsc i buduje nowy wizerunek miast.
Stały dział – konferencje – zawiera informacje o trzech ciekawych konferencjach naukowych, podejmujących problematykę inwestowania i gospodarowania nieruchomościami, jakie odbyły się ostatnio w Polsce.

Wydanie:
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 998
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support