Numer 92

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 91 numer „Świata Nieruchomości” zawiera 8 opracowań, podejmujących ważne i ciekawe problemy gospodarowania nieruchomościami. Publikowane w tym numerze artykuły uporządkowano w pięć grup tematycznych: mieszkalnictwo, problemy rozwoju miast, rynek, inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie dotyczącym nieruchomości, komunikaty z konferencji naukowych poświęconych problematyce inwestycji i nieruchomości oraz nowości wydawnicze.
W pierwszej grupie tematycznej – mieszkalnictwo – proponujemy dwa ciekawe opracowania. Pierwszym jest artykuł Michała Głuszaka i Bartłomieja Marony poświęcony opodatkowaniu nieruchomości w Polsce. Autorzy skierowali uwagę na próbę wyjaśnienia wpływu zastosowania podatku „ad valorem” na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. W artykule przeprowadzono analizę symulacyjną, na przykładzie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, zlokalizowanych w różnych częściach miasta Krakowa, przy uwzględnieniu różnych stawek tego podatku. Starano się również ustalić stawkę podatku od wartości nieruchomości, która byłaby na poziomie dotychczas płaconego podatku od nieruchomości, a więc neutralna dla kosztów eksploatacji nieruchomości mieszkaniowej. Drugim artykułem tej grupy jest opracowanie Małgorzaty Zięby, przedstawiające ideę osiedli mieszkaniowych w systemie cohousing’u. Osiedla takie są samorządnie i oddolnie realizowane, a następnie zarządzane w sposób sprzyjający kreowaniu więzi społecznych między mieszkańcami i tworzeniu społeczności lokalnych. Współcześnie realizowane osiedla cohousing’owe składają się z domów energooszczędnych i proekologicznych, a ich mieszkańcy w dużym stopniu posiadają cechy społeczności zrównoważonych. W końcowej części opracowaniu Autorka ocenia możliwości tworzenia takich osiedli w Polsce oraz bariery z tym związane, głównie prawne i mentalnościowe.
Druga grupa tematyczna – problemy rozwoju miast – zawiera również dwa artykuły. W pierwszym artykule, przygotowanym przez Annę Kiepas-Kokot i Macieja J. Nowaka podjęto bardzo aktualny i trudny problem ograniczania ekspansji reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej. Pytania, na które autorzy szukają odpowiedzi jest to: czy gminy mają wystarczające narzędzia do kształtowania polityki przestrzennej umożliwiające zachowanie lub odzyskanie ładu i estetyki przestrzeni publicznych? oraz czy narzędzia te są efektywnie wykorzystywane? Do zilustrowania problemów i sposobów ich rozwiązywania wybrano sześć nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego. W drugim artykule tej grupy Bogusław Luchter analizuje zmiany w lokalizacji bazy noclegowej w centrum Krakowa. Autor identyfikuje i ocenia stopień przeobrażeń struktury użytkowania ziemi w ostatnich 20 latach w jego najstarszej części – Śródmieściu. Prezentowane badanie koncentruje się na powstawaniu nowych obiektów bazy noclegowej turystyki.
Kolejna grupa tematyczna – rynek – zawiera w tym numerze dwa artykuły. Lesław Polny i Ewelina Wójciak poruszają problematykę wpływu cech nieruchomości na ceny transakcyjne. Proponują, aby do estymacji wartości rynkowej nieruchomości wykorzystywać atrybuty rynkowe nieruchomości oraz ich udziały wagowe wyznaczane na podstawie badania preferencji potencjalnych nabywców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. W konkluzji artykułu oceniono zasadność stosowania analizowanych metod określania udziałów wagowych atrybutów nieruchomości do estymacji wartości rynkowej nieruchomości. W drugim artykule tej grupy, autorstwa Justyny Brzezickiej i Jarosława Wiśniewskiego, opisano podmiotową strukturę rynku nieruchomości z pozycji behawioralnego nurtu ekonomii. Rozważania empiryczne zostały zilustrowane przykładami pochodzącymi z rynku nieruchomości, potwierdzającymi występowanie na tym rynku procesów o charakterze podmiotowym. W konkluzji wskazano na ewolucję badania struktury rynku nieruchomości, polegającą na zastępowaniu podejścia „przedmiotowego” podejściem „przedmiotowo-podmiotowym" z uwzględnieniem bieżących uwarunkowań.
W ramach grupy tematycznej – inwestycje – prezentowany jest jeden artykuł, przygotowany przez Adama Nalepkę. W artykule przedstawiono i oceniono rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009-2014. Zainicjowane w tym okresie projekty PPP poddano analizie ze względu formę prawną, charakter zadań publicznych, jakim mają służyć zrealizowane projekty oraz podział terytorialny i administracyjny kraju.
Ostatni w tym numerze dział tematyczny – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera artykuł przygotowany przez Annę K. Wieczór, Ewelinę Pawłowską i Mirosława H. Filara, doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedmiotem artykułu są zabytkowe obiekty wykorzystywane przez szkoły wyższe, umiejscowione w Małopolsce: zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej, schronisko dla chłopców fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie i Ogród Botaniczny w Krakowie. Autorzy ukazują jak te historyczne i zabytkowe obiekty pełnią nowe, zmodyfikowane i zaktualizowane funkcje.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma:
zmiany w prawie nieruchomości – o konsekwencjach zmian w prawie budowlanym dla przedsiębiorców,
konferencje – XXXI Konferencja American Real Estate Society
na rynku wydawniczym – prezentujemy publikację Piotra Wancke pt. „Prawne aspekty gospodarowania nieruchomościami w ujęciu praktycznym”, wydawaną przez wydawnictwo Poltex.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 9
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support