Numer 90

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 90 numer „Świata Nieruchomości” jako czwarty numer czasopisma w tym roku, zgodnie z przyjętymi zasadami, wydany został w języku angielskim. Zawiera on 13 artykułów naukowych, podejmujących aktualne i ciekawe problemy gospodarowania nieruchomościami i inwestowania. W tym numerze publikujemy artykuły o dość zróżnicowanej tematyce. Zostały one uporządkowane w pięć grup tematycznych: rynek, problemy rozwoju miast, inwestycje, finanse i gospodarowanie nieruchomościami.
Niniejszy – 90 numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak komunikaty z konferencji naukowych poświęconych problematyce nieruchomości. Nadto, ze względu na fakt, że jest to ostatni numer czasopisma w roku 2014, zamieszczamy roczny spis treści oraz listę recenzentów.
W pierwszej grupie tematycznej – rynek – proponujemy trzy ciekawe opracowania. Pierwszym opracowaniem jest artykuł podejmujący próbę analizy porównawczej cen nieruchomości mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych, na wtórnym rynku mieszkaniowym w latach 1996-2012 w sześciu największych miastach Polski, pod katem synchronizacji cykli cen mieszkań. Przedmiotem badania są zmiany cen na wtórnym rynku mieszkaniowym, odnoszące się zarówno do pełnych, jak i ograniczonych praw własności do lokali. Drugim opracowaniem jest artykuł analizujący zasady tworzenia omów między nabywcami lokali a deweloperami. Stwierdzają, że w Polsce ma miejsce za duża swoboda ich tworzenia. Silniejsza pozycja dewelopera wymusza przyjmowania przez nabywców lokali określonych, niekorzystnych warunków, nazywanych „klauzulami niedozwolonymi”. W artykule przedstawiono klauzule niedozwolone najczęściej stosowane przez deweloperów w Polsce. Trzecim opracowaniem jest artykuł oparty na tezie, że Chorwacja swój rozwój gospodarczy opiera się na turystyce jako strategicznej gałęzi gospodarki, która z kolei łączy kilka innych gałęzi gospodarki kraju. W opracowaniu zbadano ofertę chorwackiej branży hotelarskiej, dokonano przeglądu potencjału i konkurencyjności różnych przedsiębiorstw tej branży. Przy pomocy analizy taksonomicznej zbadano tempo rozwoju obszarów kraju znajdujących się w sferze oddziaływania polskich lotnisk cywilnych. Czwartym opracowaniem jest artykuł przedstawiający kształtowanie się podaży na rynku mieszkań dwupokojowych w Krakowie w latach 2010–2013. W analizie wykorzystano bazy danych utworzone z ogłoszeń sprzedaży nieruchomości mieszkań dwupokojowych w Krakowie z rynku pierwotnego i wtórnego.
Druga grupa tematyczna – problemy rozwoju miast – zawiera jedno, bardzo aktualne opracowanie. Autorka bada problem rozrastania się miast. Podejmuje próbę ustalenia czynników – ekologicznych, społecznych i ekonomicznych – powodujących ten negatywnie oceniany proces. W podsumowaniu wskazuje działania mogące zapobiegać negatywnym skutkom rozrastania się miast.
Kolejna grupa tematyczna – inwestycje – zawiera cztery artykuły. Pierwszy z nich analizuje funkcjonowanie funduszy nieruchomości w Niemczech. Podejmuje próbę ustalenia zmian strukturalnych na tym rynku po wprowadzeniu w życie Dyrektywy AIFN. Drugim artykułem tej grupy jest opracowanie analizujące możliwości wydłużania cyklu życia opuszczonych obiektów budowlanych, poprzez odpowiednią ich adaptację. Autorzy przedstawili modele decyzyjne, mogące racjonalizować wybór sposobu zagospodarowania opuszczonych obiektów budowlanych oraz wskazali modele najbardziej przydatne w polskich warunkach. Autorzy kolejnego tekstu podejmują problem wykorzystywania i dalszego rozwoju zrównoważonego budownictwa w tworzenie nieruchomości biurowych we Włoszech oraz w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Podkreślona została konieczność szerszego stosowania zarówno w nowotworzonych budynkach, jak i modernizowanych oraz remontowanych zasad zrównoważonego rozwoju. Czwartym artykułem tej grupy jest opracowanie poświęcone systemowi zarządzania informacją o kosztach w projektach budowlanych. Autor wskazuje, że właściwy przepływ informacji jest kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces projektu budowlanego pod względem czasu, kosztów i jakości.
W czwartej, ostatniej grupie tematycznej – finanse – proponujemy dwa artykuły. Pierwszy analizuje zmiany w sektorze bankowym świata wywołane globalnym kryzysem finansowym oraz ich wpływ na zasady finansowania rynku nieruchomości. Na tym tle Autorka analizuje aktualną sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Republice Słowackiej. Przedmiotem analizy są stopy procentowe, zasady kredytowego finansowania nowych mieszkaniowych projektów inwestycyjnych, dostępność mieszkań, a także popyt i podaż nieruchomości mieszkaniowych. W drugim artykule tej grupy, autor podejmuje problem kreowania wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego właścicieli. Wypracowana koncepcja została wykorzystana do badania grupy spółek giełdowych sektora budownictwa. Stwierdzono, że występuje tu wysoka korelacja zmian nadmiarowej rynkowej wartości dodanej ze zmianami kapitalizacji spółek oraz jej brak względem zmian ekonomicznej i rynkowej wartości dodanej.
Piąta grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – reprezentowana jest przez dwa artykuły. Pierwsze opracowanie zwraca uwagę na brak pogłębionych badań w zakresie efektywności zarządzania nieruchomościami publicznymi, których zasób jest znaczący. Postuluje więc badania oparte na krytycznej analizie literatury dotyczącej zarządzania nieruchomościami prywatnymi oraz aktów prawnych, celem identyfikacji uwarunkowań racjonalności zarządzania nieruchomościami publicznymi oraz związanych z tym wskaźników oceny zarządzania nieruchomościami komunalnymi. W drugim artykule tej grupy, autorzy wychodzą ze stwierdzenia, że inwestorzy instytucjonalni zlecają zwykle funkcje zarządzania portfelem nieruchomości wyspecjalizowanym firmom. Rodzi to potrzebę standaryzacji sprawozdań z rozliczeń finansowych z tym związanych, ponieważ dostarczają one ważnych informacji do podejmowania decyzji właścicielom i użytkownikom (najemcom) nieruchomości. Autorki prezentują systemy finansowe związane z zarządzaniem nieruchomościami stosowane w Wielkiej Brytanii i oceniają możliwość ich wykorzystywania w Polsce.
Stały dział – konferencje – zawiera informacje o dwóch ciekawych konferencjach naukowych, podejmujących problematykę inwestowania i gospodarowania nieruchomościami.

Wydanie:
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 998
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support