Numer 89

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny, 89 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawiera 10 opracowań naukowo-badawczych. Publikowane w tym numerze artykuły uporządkowano w cztery grupy tematyczne: rynek, problemy rozwoju miast, mieszkalnictwo i finanse. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie dotyczącym nieruchomości, komunikaty z konferencji naukowych poświęconych problematyce inwestycji i nieruchomości oraz nowości wydawnicze.
W pierwszej grupie tematycznej – rynek – proponujemy trzy ciekawe opracowania.  Pierwszym jest artykuł poświęcony monitoringowi rynku nieruchomości w Polsce. Uwaga Autora skierowana została na źródła informacji najczęściej wykorzystywane w monitoringu rynku nieruchomości w Polsce. Zinstytucjonalizowany system informacji o rynku nieruchomości w Polsce opiera się przede wszystkim na danych z aktów notarialnych, gromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i GUS. Autor podkreśla, że system ten dostarcza wielu cennych informacji o ilości i strukturze transakcji nieruchomościowych, wartości obrotu, ma jednak szereg wad, jak: niekompletność, nieaktualność, niedostosowanie zawartości informacyjnej do potrzeb użytkowników. Drugim opracowaniem jest artykuł, analizujący czynniki wpływające na cenność (wartość) nieruchomości lokalowych na przykładzie Olsztyna. W artykule przeanalizowano, w jaki sposób cykl rozwoju rynku nieruchomości, cykl życia nieruchomości oraz uwarunkowania makroekonomiczne wpływają na pole cenności nieruchomości.  Trzecim opracowaniem jest artykuł analizujący relacje deweloperów z podmiotami rynku nieruchomości mieszkaniowych. Podniesiono problem aktywności deweloperów w kształtowaniu swoich relacji z podmiotami otoczenia. Wskazano, że kształtowanie tych relacji jest ważne dla rozwoju firmy deweloperskiej, wzrostu jej konkurencyjności na rynku, obniżania kosztów marketingowych oraz wzrostu lojalności podmiotów otoczenia wobec firmy.
Druga grupa tematyczna – problemy rozwoju miast – zawiera jedno opracowanie, podejmujące problemy wpływu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ład przestrzenny polskich miast. Jest to aktualny problem, bowiem w praktyce decyzje te nie „wpisują się” w proces planowania przestrzennego, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju miast. Wadliwe regulacje prawne sprawiają, że zintegrowane strategie rozwoju miast mają tylko wartość propagandową, przydatną w toku kampanii wyborczych lub dydaktyczną. Zawarta w tych strategiach koncepcja zrównoważonego rozwoju jest często pomijana w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Kolejna grupa tematyczna – mieszkalnictwo – zawiera w tym numerze cztery artykuły. Autorka pierwszego porusza problematykę mieszkalnictwa społecznego w Polsce. Utrudnione zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wynikające przede wszystkim ze spowolnienia gospodarczego zwróciło uwagę polityków w państwach UE na segment mieszkalnictwa społecznego. Zwrócili oni uwagę, że mogą być naruszone zasady konkurencji między mieszkaniami społecznymi, a tymi, które należą do segmentu najmu prywatnego. W kolejnym opracowaniu tej grupy tematycznej Autorka wskazuje na potrzebę zmiany polityki mieszkaniowej, wywołaną starzeniem się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały nowe wyzwania dla polityki mieszkaniowej spowodowane zróżnicowaniem preferencji i oczekiwań osób starszych w zakresie zaspokajania swych potrzeb mieszkaniowych. W trzecim opracowaniu Autorka analizuje zmiany w popycie na nieruchomości mieszkaniowe, spowodowane zmianami demograficznymi. W artykule przedstawiono bilans demograficzny Szczecina i wskazano kształtowanie się popytu na rynku nieruchomości mieszkaniowych.  Czwarte, ostanie z tej grupy opracowanie podejmuje problem realizacji przez gminy zadań z zakresu mieszkalnictwa. Wskazano tu, że w Polsce gminy odgrywają najważniejszą rolę w prowadzeniu lokalnej polityki mieszkaniowej i zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. W artykule autorki wskazują na specyfikę problemów z zakresu polityki mieszkaniowej gminy miejskiej Kraków i działania tej Gminy w zakresie gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym.
Ostatni w numerze dział tematyczny – finanse – zawiera dwa opracowania. Pierwsze podejmuje w artykule problem oprocentowania kredytów udzielanych przez banki na nabywanie mieszkań. Zbadano kształtowanie się oprocentowania kredytów mieszkaniowych latach 2004-2013 i porównano je z oprocentowaniem kredytów na inne cele.  W ostatnim artykule tej grupy Autorzy podejmują próbę zdefiniowania tymczasowego obiektu budowlanego i próbują systemowo wyjaśnić problemy prawnopodatkowe, związane z zakwalifikowaniem danej budowli jako tymczasowego obiektu budowlanego.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma:

  • zmiany w prawie – nowe orzecznictwo i jego wpływ na planowanie przestrzenne,
  • konferencje:
    • Jubileuszowa Konferencja Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju”,
    • XXI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES) w Rumunii
  • na rynku wydawniczym – prezentacja publikacji Jana Konowalczuka pt. „Wycena nieruchomości do celów kredytowych”, wydanej przez wydawnictwo Poltext.
Wydanie:
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support