Numer 88

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny, 88 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawiera 8 artykułów naukowych, podejmujących aktualne i ciekawe problemy gospodarowania nieruchomościami i inwestowania. Publikowane w tym numerze artykuły zostały uporządkowane w sześć grup tematycznych.
W pierwszej grupie tematycznej – finanse – proponujemy trzy ciekawe opracowania. Pierwszym jest artykuł poświęcony zasadom oceny kreowania wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego właścicieli. Uwaga skoncentrowana została na zewnętrznej oraz wewnętrznej ocenie rynkowej i ekonomicznej wartości dodanej. Koncepcja ta posłużyła do przeprowadzenia badań empirycznych grupy spółek giełdowych sektora nieruchomości (deweloperów). Wnioski z oceny średnioterminowej potwierdziły hipotezę o wysokiej korelacji zmian nadmiarowej rynkowej wartości dodanej ze zmianami kapitalizacji spółek. Drugim opracowaniem jest artykuł  inspirowany częstymi przypadkami upadłości przedsiębiorstw budowlanych w ciągu ostatnich kilku lat. Pomimo wielu dyskusji na ten temat, niewiele jest prac naukowych zmierzających do ustalenia przyczyn trudności finansowych tych przedsiębiorstw i wyjaśnienia ich upadłości. W artykule postawiono tezę, że przyczyn pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw budowlanych szukać należy w złych strategiach finansowania tych przedsiębiorstw i wynikających z nich sposobów finansowania działalności gospodarczej. Badaniami objęto lata 1997-2012, wykorzystując sprawozdania finansowe firm budowlanych corocznie publikowane przez GUS. Trzecim opracowaniem jest artykuł o amortyzacji podatkowej budynków i budowli. Wyjaśniono, że w przypadku budynków lub budowli ulepszonych lub używanych przed nabyciem przez okres dłuższy niż 60 miesięcy stawka amortyzacji może zostać podwyższona. W artykule przedstawiono podstawowe zasady dotyczące amortyzacji podatkowej używanych lub ulepszonych budynków i budowli.
Druga grupa tematyczna – inwestycje – zawiera jedno opracowanie, podejmujące problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych. Jest to aktualny problem, bowiem obecnie produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. W artykule przedstawiono podstawowe czynniki, jakie winny być uwzględnione przy typowaniu i pozyskiwaniu terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych.
Kolejna grupa tematyczna – mieszkalnictwo – zawiera w tym numerze jeden artykuł. Autor porusza problematykę instytucjonalizacji zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. W artykule wskazano na specyfikę zarzadzania nieruchomościami mieszkaniowymi, przedstawiono podstawowe problemy zarządzania takimi nieruchomościami oraz scharakteryzowano podmioty zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce.
W kolejnej grupie tematycznej – rewitalizacja – Autorka charakteryzuje Kotlinę Jeleniogórską jako unikalny obszar koncentracji zabytkowych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Wiele z nich zostało w ostatnim czasie zaadaptowanych na hotele. W artykule przedstawione zostały przesłanki i specyfika problemów adaptacji zabytkowych pałaców i przyległych do nich parków na cele hotelowe.
Dział tematyczny – problemy rozwoju miast – zawiera opracowanie podejmujące problem funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w strukturze przestrzennej miasta. Badania przeprowadzone zostały w Śródmieściu Krakowa dotyczyły sezonowego zajmowania terenów pod gastronomię, zwłaszcza podwórek, chodników i placów.
Ostatni dział tematyczny – prawo – zawiera artykuł podejmujący problem scalania i podziału nieruchomości, a w szczególności problemy dopłat i odszkodowań z tego tytułu. Pomimo zbieżności funkcji rekompensacyjnej, instytucje te różnią się w sposób istotny, zarówno co do podstaw materialnoprawnych, jak i trybów ich ustalania. Wyjaśnieniu różnic tych instytucji poświęcone to opracowanie.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma: zmiany w prawie – założenia kodeksu urbanistyczno – budowlanego; konferencje – sprawozdanie z XXX Konferencji American Real Estate Society; na rynku wydawniczym – prezentacja ciekawej publikacji Katarzyny Najbar pt. „Rynek usług zarządzania nieruchomościami”, wydanej przez wydawnictwo Poltext.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support