Numer 87

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny, 87 numer czasopisma „Świat Nieruchomości”, w nowej, jak się nam wydaje, bardziej przejrzystej szacie graficznej. Mamy nadzieję, że zostanie ona pozytywnie przyjęta przez naszych Czytelników. Pragniemy również poinformować, iż dzięki dobrej współpracy z Autorami podniósł się poziom merytoryczny publikowanych w Czasopiśmie artykułów, co znalazło swój wyraz w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie – zgodnie z aktualną listą punktowanych publikacji naukowych – artykuły publikowane na łamach „ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI” premiowane są 7 punktami. Traktujemy to jako wspólny sukces wszystkich osób zaangażowanych we współtworzenie kwartalnika.
Niniejszy 87 numer Czasopisma zawiera 10 artykułów naukowych, podejmujących aktualne i ważne problemy gospodarowania nieruchomościami. W tym numerze publikujemy artykuły o dość zróżnicowanej tematyce, które zostały uporządkowane w pięć grup tematycznych: rynek, gospodarowanie nieruchomościami, finanse, inwestycje i prawo . Ten numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie dotyczącym nieruchomości oraz komunikaty z konferencji naukowych poświęconych problematyce inwestycji i nieruchomości.
W pierwszej grupie tematycznej – rynek – proponujemy dwa ciekawe opracowania. Pierwszym jest artykuł poświęcony analizie czynników sukcesu przedsiębiorstwa usługowego, którego przedmiotem działania jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Analiza ta prowadzona jest z punktu widzenia zmiany ustaw regulujących wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. W nowych warunkach nastąpi, zdaniem Autorów, intensyfikacja konkurencji przedsiębiorstw na rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Drugim opracowaniem  jest artykuł podejmujący analizę jednego z segmentów rynku nieruchomości mieszkaniowych – rynku domów jednorodzinnych – w obszarze podkrakowskim. Badaniem objęto transakcje kupna-sprzedaży na obszarze powiatów krakowskiego i wielickiego w okresie od 2003 do 2012 roku.
Druga grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera również dwa opracowania. W pierwszym artykule tej grupy Autorzy przedstawiają wyniki badań poziomu pustostanów lokali użytkowych w śródmiejskiej strefie Szczecina w latach 2011–2013 i podejmują próbę wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. Drugi artykuł poświęcony został zagadnieniom stosunkowo rzadko obecnym w literaturze przedmiotu – gospodarowaniu nieruchomościami leśnymi w Polsce, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a będącymi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”. Przeanalizowano zagadnienia efektywnego gospodarowania tymi nieruchomości.
Kolejna grupa tematyczna – finanse – zawiera w tym numerze cztery artykuły. Pierwszy porusza problematykę zarządzania wartością, rozumianą jako świadome inspirowanie, podejmowanie i wdrażanie działań zorientowanych na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Zaprezentowano tu założenia, istotę i mechanizmy funkcjonowania tego systemu, w ujęciu statycznym i dynamicznym. Drugim artykułem tej grupy jest opracowanie poszukujące odpowiedzi na pytanie, czy prosty model podażowo-popytowy jest w stanie wyjaśnić kształtowania się cen nieruchomości pomiędzy 2006 a 2013 rokiem. Badaniem objęto tu polski rynek nieruchomości z podziałem na poszczególne województwa. Następnym artykułem poruszającym problematykę finansowania nieruchomości jest opracowanie analizujące możliwe sposoby wykorzystania potencjału inwestycyjnego nieruchomości i ich wartość rynkową w zależności od etapu procesu planowania przestrzennego. Jako przykład posłużyła tu gmina Oborniki Śląskie w województwie dolnośląskim. Wreszcie w czwartym artykule grupy tematycznej – finanse – Autorka opisuje możliwość przekształcenia kapitału zgromadzonego w aktywach trwałych w płynne środki finansowe. Jest to istotne przy wykorzystaniu nieruchomości do generowania środków finansowych, służących wypłacaniu świadczeń emerytalnych (tzw. odwrócona hipoteka). Autorka analizuje różne systemy oraz czynniki wpływające na wysokość świadczeń jakie emeryci mogą uzyskać w wyniku zawartych transakcji na rynku „equity release”.
W kolejnej grupie tematycznej – inwestycje – Autor analizuje rolę inwestycji zagranicznych w kształtowaniu innowacyjności obszarów województwa podkarpackiego. Artykuł zawiera dane dotyczące struktury inwestycji zagranicznych na terenie tego województwa oraz analizę ich wielkości. Przedmiotem analizy są również inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych, parkach przemysłowych oraz klastrach technologiczno-przemysłowych.
Ostatni dział tematyczny – prawo – zawiera artykuł poświęcony sporom w branży budowlanej. Są one na ogół bardzo skomplikowane, ich stronami są duże podmioty gospodarcze. W artykule Autor przedstawia najczęstsze przyczyny powstawania takich sporów oraz najistotniejsze cechy postępowania arbitrażowego, które mogą się okazać atrakcyjne dla ewentualnych stron sporu.
Kolejny stały dział – konferencje – zawiera informacje o konferencjach naukowych podejmujących problematykę inwestycji i nieruchomości: Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 50-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Seminarium Edukacyjnego Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES – European Real Estate Society), które odbyło się tym razem w Bratysławie.
Treść numeru zamyka informacja o nowej publikacji wydawnictwa Poltext – proponowana pozycja „Zarządzanie nieruchomościami handlowymi” to książka po którą, naszym zdaniem, powinni sięgnąć czytelnicy naszego czasopisma.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support