Numer 83

 STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 83 numer „Świata Nieruchomości” zawiera 9 opracowań, podejmujących aktualne problemy inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. W tym numerze publikujemy artykuły o dość zróżnicowanej tematyce. Zostały one uporządkowane w cztery grupy tematyczne: gospodarowanie nieruchomościami, inwestycje, rynek i mieszkalnictwo. Niniejszy - 83 numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie nieruchomości, na rynku wydawniczym i komunikat z konferencji naukowej poświęconej problematyce nieruchomości.
Pierwsza grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera dwa opracowania. Wśród nich, jako pierwszy jest artykuł prezentujący wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów specjalności studiów „Wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami” na temat pobudek wyboru takiej specjalności oraz oczekiwań co do charakteru wykonywanej przez nich pracy po ukończeniu studiów. Następnym artykułem jest opracowanie podejmujące próbę określenia wpływu aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej przez gminę na cele ważne z punktu widzenia środowiskowego, powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Badaniem objęto miasta województwa zachodniopomorskiego.
W kolejnej grupie tematycznej – inwestycje – proponujemy trzy ciekawe opracowania. Pierwszym opracowaniem jest raport z badań pilotażowych, przeprowadzonych w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami działalności inwestycyjnej w Polsce. W artykule zaprezentowano instytucjonalne podejście do funkcjonowania rynku działań deweloperskich. Autorki zbadały zależność między uwarunkowaniami proceduralnymi działalności deweloperskiej w wybranych państwach europejskich a atrakcyjnością inwestycyjną tych państw. Drugim opracowaniem, prezentującym wstępne wyniki badań nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami działalności inwestycyjnej w Polsce, jest artykuł wyjaśniający najważniejsze uwarunkowania działań inwestora związane z przygotowywaniem procesu inwestycyjnego, a wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. W trzecim opracowaniu, w tej grupie tematycznej, autor rozpatruje tu problematykę planowania i realizacji robót remontowych w budynkach zabytkowych. Identyfikuje i analizuje relacje między poszczególnymi uczestnikami tego procesu i ocenia ich wpływ na rozbieżności techniczno-ekonomiczne w głównych fazach procesu oraz na końcową wartość robót.
Trzecia grupa tematyczna – rynek – zawiera trzy opracowania. W pierwszym artykule zbadano zależności pomiędzy regionalnym PKB a wartością transakcji dokonywanych na regionalnych rynkach lokali mieszkaniowych. W następnym artykule tej grupy, autorka przedstawia główne bariery związane z nabywaniem nieruchomości przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, podlegające ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W trzecim artykule tej grupy autorka przedstawia europejskie rynki equity release oraz charakteryzuje odwrócony kredyt hipoteczny z uwzględnieniem regulacji prawnych w Polsce.
Wreszcie ostatnia w tym numerze czasopisma grupa problemowa – mieszkalnictwo – zawiera jedno opracowanie, którego autorki charakteryzują zadania gmin w zakresie kształtowania i poprawy sytuacji mieszkaniowej obywateli swojej gminy. Wychodząc z tych ustaleń Autorki prezentują i oceniają działania Gminy Łódź zmierzające do przygotowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Stały dział – zmiany w prawie nieruchomości – informuje o skutkach zmian ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, dla zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach działu – na rynku wydawniczym – prezentujemy recenzję książki Ewy Klimy pt. „Przestrzeń religijna miasta”. Kolejny stały dział – konferencje – informuje o ciekawej konferencji naukowo-dydaktycznej w Finlandii.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 19
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support