Numer 79

STRESZCZENIE NUMERU

 

 

Zawarte w 79 numerze „Świata Nieruchomości” artykuły zostały uporządkowane w następujące grupy tematyczne: gospodarowanie nieruchomościami, inwestowanie, rewitalizacja, rynek oraz mieszkalnictwo. Numer zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie oraz komunikat z badań.
Pierwsza grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera cztery ciekawe opracowania. Niniejszy numer otwiera artykuł, zawierający uwagi i propozycje w zakresie ustalania i oceny efektów gospodarowania nieruchomościami komunalnymi. Wskazano tu, że gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi może dawać efekty finansowe, rzeczowe, niematerialne i społeczne. Jednak niezadowalająca efektywność gospodarowania tym zasobem wymaga podejmowania działań podnoszących efektywność tej gospodarki. W artykule przedstawiono pewne propozycje w tym zakresie. Kolejne dwa opracowania przyjmują za przedmiot badania również nieruchomości komunalne (gmin). Autorka pierwszego charakteryzuje i analizuje rolę marketingu w gospodarce nieruchomościami gminy oraz jego znaczenie w aktywizacji lokalnego rynku nieruchomości, ukierunkowanej na przyciąganie inwestorów. Autorka wskazuje, że opracowanie skutecznej strategii marketingowej gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami nie jest proste i wymaga przede wszystkim określenia strategii rozwoju gminy, a następnie wskazywania terenów przydatnych do realizacji poszczególnych celów strategicznych. Autorzy drugiego opracowania próbują określić, z jednej strony formułę, jaką przybiera użytkowanie wieczyste w wybranych gminach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z drugiej zaś przesłanki i oczekiwania, jakimi kierują się gminy przy oddawaniu gruntów w wieczyste użytkowanie. W ostatnim artykule tej grupy autorka przedstawia i analizuje obowiązki właścicieli nieruchomości, jakie nałożyła na nich zakresie utrzymaniu czystości i porządku ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W kolejnej grupie problemowej – inwestowanie – proponujemy dwa opracowania, podejmujące różne zagadnienia działalności inwestycyjnej oraz ich następstw. Pierwsze opracowanie analizuje decyzje o lokalizacji inwestycji w aspekcie późniejszej, bezpiecznej ich eksploatacji, nie zagrażającej egzystencji ludzkiej. Ograniczone zasoby gruntów, szczególnie w dużych miastach sprawiają, że wielu inwestorów lokalizuje swoje obiekty na terenach podmokłych i zalewowych. Autor specyfikuje, analizuje i ocenia skutki takich decyzji lokalizacyjnych. Ciekawy, wywołujący wiele emocji i konfliktów, problem podjęli w swym opracowaniu kolejni autorzy. W artykule wyjaśniają specyfikę towaru, jakim są sieci wodno-kanalizacyjne oraz wskazują zasady i metody kalkulacji ceny, jakie mogą stosować przedsiębiorstwa przesyłowe, przy wykupie tych sieci wybudowanych przez „prywatnych” inwestorów.
W grupie problemowej – rewitalizacja – zamieszczono dwa artykuły. W pierwszym autorzy zajmują się problematyką wyceny i obrotu nieruchomościami szczególnego rodzaju, jakimi są na pewno obiekty, wpisane do rejestru zabytków. Wykazują oni, że już w fazie wyceny takiej nieruchomości potencjalny inwestor może i powinien zidentyfikować wszelkie problemy, z jakimi będzie musiał się zmierzyć, gdy stanie się jej właścicielem. Następny autor w swym opracowaniu stwierdza, że likwidacja wielu zakładów przemysłowych w Polsce, zwłaszcza po 1989 r., przyczyniła się do powstania wielu obszarów zdegradowanych, przejściowo nieużytkowanych. Ożywienie tych terenów, pod kątem gospodarczym, wymaga często zmian społecznych, ekologicznych, prawnych itp. Na bazie tych założeń Autor analizuje przemiany użytkowania terenów poprzemysłowych w Krakowie.
Kolejna grupa tematyczna – rynek – zawiera artykuł analizujący relacje między deweloperami a nabywcami nieruchomości. Autorzy przedstawiają i porównują system zabezpieczania interesów klienta i dewelopera w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wskazują pozytywne i negatywne skutki tych regulacji.
W grupie tematycznej – mieszkalnictwo – przedstawiono i zanalizowano sytuację mieszkaniową w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Dokonuje odpowiednich porównań wg różnych kryteriów.
W stałej części Czasopisma – zmiany w prawie –wyjaśniamy zasady, przesłanki i metody aktualizacji rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
W dziale – komunikat z badań – prezentujemy przedmiot, formy i zakres współpracy szkół wyższych w zakresie kształcenia studentów i przekazywania im umiejętności zarządzania portfelami inwestycyjnymi nieruchomości.

 

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support