Numer 77

STRESZCZENIE NUMERU

 

Kolejny, 77 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawiera 10 problemowych opracowań, dotyczących aktualnych problemów inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. Zawarte w tym numerze artykuły uporządkowano w następujące grupy tematyczne: godne odnotowanie, gospodarowanie nieruchomościami, rewitalizacja, zarządzanie, rynek, i finanse. Proponujemy również w tym numerze stałe pozycje, jak: zmiany w prawie oraz informacje o ciekawych konferencjach, poświęconych szeroko rozumianym nieruchomościom.
Niniejszy numer otwiera – jako godne odnotowania – artykuł analizujący najważniejsze czynniki, jakie powinni brać pod uwagę kredytobiorcy, wybierając kredyt w obcej walucie. Autor szuka odpowiedzi na pytanie: w jakich warunkach kredyty walutowe są korzystne dla kredytobiorców. Problem ten jest aktualny w sytuacji stałego wzrostu kursu franka szwajcarskiego i innych ważnych walut oraz spadku kursu złotego.
W kolejnej grupie problemowej – gospodarowanie nieruchomościami – publikujemy trzy ciekawe opracowania. Pierwszy autor opisuje przenoszenie treści tradycyjnych ksiąg wieczystych na nośniki elektroniczne oraz zasady dostępu do nich za pośrednictwem internetu. Artykuł ma walor praktyczny, bowiem Autor ilustruje internetowy dostęp do księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym. Drugie opracowanie opisuje dwie internetowe bazy danych o nieruchomościach w Polsce opracowane w Instytucie Rozwoju Miast. Charakteryzuje zawartość, strukturę i zasady dostępu do tych baz danych. Autor trzeciego tekstu podejmuje ciekawy problem powstawania firm, zamierzających działać w sferze gospodarki nieruchomościami, w oparciu o licencję franchisingowe. Pokazuje, jakie funkcjonują obecnie systemy franchisingowe i które mogą znaleźć zastosowanie w sferze gospodarki nieruchomościami w Polsce. Na koniec wyjaśnia korzyści przystąpienia do systemu.
W drugiej grupie problemowej – rewitalizacja – zamieszczono dwa opracowania. Autorka pierwszego w przygotowanym artykule porusza problem społecznych aspektów rewitalizacji dzielnic zdegradowanych. Podkreśla, że często przyczyną degradacji niektórych obszarów miast jest zjawisko wykluczenia społecznego oraz związane z tym procesy stygmatyzacji i efekty złego sąsiedztwa. Dobra diagnoza przyczyny degradacji jest podstawą do opracowania kompleksowych programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Wymusza to system dotacyjny Unii Europejskiej. Drugie opracowanie tej grupy tematycznej wiąże procesy rewitalizacji z decyzjami inwestorów inwestujących w nieruchomości komercyjne na rewitalizowanym obszarze miasta. Opisuje, w układzie szans i zagrożeń, oddziaływanie projektu rewitalizacji danego obszaru miasta na znajdujące się na tym obszarze nieruchomości komercyjne.
Trzecia grupa problemowa – zarządzanie – zawiera jeden artykuł. Autor wykazuje, że rodzaj nieruchomości, wyrażony formą własności, funkcją użytkową i celem nabycia, wpływa na zróżnicowanie procesu zarządzania pod względem układu działań zarządczych, ich rangę, sposób ich realizacji i wykonawców tych działań. Specyfika zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości prowadzi do specjalizacji podmiotów zarządzających.
W kolejnej, trzeciej grupie tematycznej – rynek – zawarto jedno opracowanie. Jego próbuje opisać wpływ spekulacji na przebieg zmienności cen na rynku nieruchomości. Wnioski zostały wyprowadzone na podstawie zbadania wpływu zmian elastyczności podaży i czynnika spekulacji na zmiany cen nieruchomości.
Ostatnia grupa tematyczna – finanse – reprezentowana jest przez dwa artykuły. W pierwszym autorzy przedstawiają opracowania kosztowe przygotowywane przez inwestora w wstępnej fazie przygotowywania inwestycji, takie jak: wartość kosztorysowa inwestycji, planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych. Wyróżniono opracowania sporządzane przez inwestora i wykonawcę robót budowlanych. Kolejny artykuł prezentuje wyniki badań nad stopniem wykorzystywania przez organy stanowiące gmin uprawnień z zakresu władztwa podatkowego w odniesieniu do podatku od nieruchomości. Przedmiotem analizy są: wysokość uchwalanych stawek tego podatku, w stosunku do stawek maksymalnych oraz pozaustawowe zwolnienia podatkowe.
W ramach stałej części – zmiany w prawie – nasz stały współpracownik Maciej J. Nowak wyjaśnia ostatnie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Niniejszy numer Czasopisma kończy dział – konferencje – informujący o dwóch, wybranych konferencjach poświęconych inwestowaniu i gospodarowaniu nieruchomościami.

 

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support