Numer 76

STRESZCZENIE NUMERU

 Kolejny, 76 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawiera on jedenaście opracowań, podnoszących aktualne i ważne problemy inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. Wybrane do publikacji w tym numerze Czasopisma mieszczą się w czterech grupach tematycznych: finanse, inwestycje, gospodarowanie nieruchomościami i rynek. Niniejszy numer zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie o nieruchomościach oraz informacje o ciekawych wydarzeniach. 

W niniejszym numerze Czasopisma stosunkowo dużo uwagi poświęcono problematyce wycen nieruchomości. Problematykę tę podejmują cztery pierwsze artykuły. Zeszyt otwiera – jako godne odnotowania – opracowanie traktujące o standaryzacji wyceniania nieruchomości. Przedstawiono tu proces powstawania standardów zawodowych wyceniania nieruchomości w Polsce, a następnie ich instytucjonalizacji. Następnie, na bazie doświadczeń USA, Wielkiej Brytanii i Kanady, sformułowano postulat upublicznienia tworzenia standardów wycen, co winno doprowadzić do stosowania w Polsce jednolitych praktyk wyceny nieruchomości.
Kolejne trzy artykuły z działu problemowego finanse kontynuują rozważania dotyczące różnych aspektów wyceny. Autor drugiego opracowania wyjaśnia, że „wartość” – jako uniwersalna kategoria – integruje w swojej treści badania prowadzone prawie we wszystkich dyscyplinach naukowych oraz codzienne doświadczenia. Główny nacisk kładzie jednak na rozważania, które ukazują kategorię wartości z perspektywy wykorzystania jej w procesie zarządzania, w ramach systemu rachunkowości oraz wyceny przedsiębiorstw i poszczególnych składników ich majątku (w tym i nieruchomości). Kolejne autorki w swym opracowaniu przyjmują, że mieszkanie jest dobrem hedonicznym. Wykazują, że cena mieszkania, jako dobra heterogenicznego, jest funkcją ilości charakterystyk tego dobra i domniemanych cen tych charakterystyk, a popyt i podaż na te dobra są wypadkowymi popytu i podaży na ich poszczególne charakterystyki. Badania weryfikujące te tezy przeprowadzono dla transakcji zawartych na warszawskim rynku wtórnym mieszkań. Wreszcie trzeci artykuł z tej grupy oparty jest na tezie, że procesie wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy jest zobligowany uwzględnić wszelkie informacje o jej cechach, stanie zagospodarowania oraz wszelkich innych uwarunkowaniach. Ważnym i stosunkowo nowym źródłem informacji o nieruchomościach jest mapa akustyczna. Pierwsze mapy akustyczne w Polsce powstawały w latach 2005-2006. W artykule wskazano na sposób i zakres wykorzystania mapy akustycznej w procesie zbierania informacji do wyceny nieruchomości.
Kolejna grupa tematyczna zawiera dwa opracowania dotyczące szeroko rozumianych inwestycji. Pierwsza autorka podejmuje próbę wyjaśnienia specyfiki projektów inwestycyjnych związanych z budową dróg w Polsce. Te projekty mocno ingerują w sferę społeczną, środowiskową oraz własnościową i naruszają wiele, często sprzecznych interesów. Opracowanie przedstawia aspekty prawne, bariery oraz procedury przygotowywania inwestycji drogowych. Kolejne opracowanie podejmuje problem oceny efektywności inwestowania w lokale mieszkalne. Zakłada, że inwestor jako korzyść traktuje wpływy czynszowe netto oraz przyrost wartości mieszkania. W artykule porównano ekonomiczną efektywność inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe w Krakowie oraz innych kierunków inwestowania, dostępnych na polskim rynku.
Kolejne trzy opracowania podejmują szeroko rozumiany problem gospodarowania nieruchomościami. Autor pierwszego w tym segmencie opracowania wychodzi z tezy, że działania samorządów gminnych, zwłaszcza małych gmin, w sferze gospodarki nieruchomościami, są przypadkowe, niepodporządkowane szerszemu kontekstowi strategii gminy. W artykule zwrócono uwagę na potrzebę budowy gminnych programów gospodarki nieruchomościami i zarysowano koncepcję struktury takiego programu. Następny tekst jest kontynuacją opracowania o istocie i znaczeniu służebności przesyłu. Pierwsza część opracowania została opublikowana w poprzednim numerze Czasopisma. Wreszcie ostatni artykuł w tej tematyce podejmują problem gospodarowania nieruchomościami od strony przygotowywania do tego procesu kadr. Analizują jak reforma systemu szkolnictwa wyższego, w tym wprowadzenie studiów trzystopniowych winna być uwzględniona w programach studiów na kierunkach oraz specjalnościach gospodarowania nieruchomościami, realizowanych dotychczas w systemie studiów jednolitych.
Kolejna grupa problemowa, poświęcona rynkowi nieruchomości, reprezentowana jest przez dwa artykuły. Pierwszy artykuł jest w pewnym sensie kontynuacją rozważań poprzedniego artykułu, dotyczących kształcenia kadry obsługującej sferę nieruchomości. Leszek Kałkowski prezentuje wyniki swoich badań nad zapleczem intelektualnym sfery nieruchomości w Polsce. Jako miarę stanu i rozwoju tego zaplecza przyjmuje ilość różnego typu prac badawczych nad różnymi aspektami sfery nieruchomości, znajdujących swój wyraz w publikacjach monograficznych i przyczynkarskich. W konkluzji Autor próbuje ustalić, jak te publikacje wpływają na rynek nieruchomości w Polsce. Autorka kolejnego artykułu wskazuje, że rynek nieruchomości jest istotnym elementem gospodarki każdego państwa. Ważne jest, aby rynek nieruchomości funkcjonował w sposób prawidłowy i uporządkowany. Niezbędne są sprzyjające temu regulacje prawne oraz powszechny dostęp do wiarygodnych informacji opisujących sferę nieruchomości. W artykule Autorka podejmuje problem budowy i funkcjonowania systemu informacji o nieruchomościach, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zawartych tam danych.
W ramach stałej części – zmiany w prawie – nasz stały współpracownik wyjaśnia, jakie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami zmienia ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zwrócona została szczególna uwaga na zmiany, dotyczące funkcjonowania różnych organów administracji publicznej.
Niniejszy numer Czasopisma kończy dział – konferencje – informujący o wybranych konferencjach poświęconych inwestowaniu i gospodarowaniu nieruchomościami.

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support