Numer 74

STRESZCZENIE NUMERU

 

 

Nowy 74 numer „Świata Nieruchomości” zawiera dziesięć ciekawych opracowań, poruszających aktualne problemy inwestowania i nieruchomości. Wybrane do publikacji artykuły podzielono w cztery grupy problemowe: gospodarowanie nieruchomościami, rynek, finanse i inwestycje. W numerze tym zawarto również stałe pozycje” zmiany w prawie nieruchomości oraz konferencje. Nadto zawarto w nim spis artykułów opublikowanych w 2010 roku.
Zeszyt otwierają trzy artykuły zakwalifikowane do działu gospodarowanie nieruchomościami. Pierwszy z tych artykułów to opracowanie, poruszające problem prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaproponowana metoda, oparta na symulacji i standardowym arkuszu kalkulacyjnym, może być wykorzystywana przez pracowników gmin przygotowujących miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W następnym artykule, autorzy poruszają problem stawek podatku o nieruchomości ustalanych przez rady badanych gmin i ich zróżnicowanie. Wskazano tu również znaczenie wpływów z opodatkowania nieruchomości dla budżetów badanych gmin. Trzeci z tej grupy artykuł wskazuje na rolę katastru, pojmowanego jako rejestr publiczny, zapewniający budowę i utrzymanie sprawnego systemu zarządzania nieruchomościami. Autor opisuje zadania, jakie przypisał katastrowi Ustawodawca oraz charakteryzuje dane ewidencyjne, jakie winny być w nim zawarte.
W kolejnym dziale problemowym – rynek nieruchomości – proponujemy również trzy artykuły. Autorka pierwszej propozycji analizuje przemiany na polskim rynku nieruchomości i próbuje je powiązać z czynnikami zewnętrznymi. Dowodzi, że koniunktura na rynku nieruchomości jest ściśle powiązana z aktywnością całej gospodarki. Kolejne dwa opracowania podejmują problem nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców.
Barbara Stolińska charakteryzuje zainteresowanie cudzoziemców nabywaniem nieruchomości w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań formalno – prawnych w tym zakresie. Skalę zainteresowania cudzoziemców nieruchomościami w Polsce określa na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Filip Hartwich analizuje uwarunkowania formalno-prawne obrotu nieruchomościami w wybranych krajach. Szczególną uwagę zwraca na ograniczenia w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w państwach, które uzyskały członkostwo w UE przed 2004 rokiem oraz w państwach, które uzyskały członkostwo w UE po 2004 roku.
W trzeciej grupie tematycznej – finanse – publikujemy trzy artykuły. Krzysztof Drachal przedstawia problem hipoteki odwróconej i jej roli w aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej w Polsce. Autor dokonał analizy obecnej sytuacji prawnej odwróconego kredytu hipotecznego oraz oceny produktu. Grzegorz Strupczewski przedstawia wyniki badań ofert krajowych towarzystw ubezpieczeń majątkowych w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów dla osób prywatnych. Szczególna uwaga została skupiona na analizie porównawczej ogólnych warunków ubezpieczeń, definicji powodzi oraz sposobów ujęcia ryzyka powodzi w tych ofertach. Edward Wiszniewski analizuje i ocenia Rekomendację S (II) przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego, a dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Autor wskazuje na mankamenty tej rekomendacji, związane z definicją wskaźnika LtV, opisującego wielkość ryzyka kredytowego.
W dziale poświęconym inwestycjom publikujemy jeden artykuł Edyty Plebankiewicz, która analizuje sposób kalkulacji ceny, jaką proponuje inwestorowi wykonawca robót budowlanych. Podstawę stanowią koszty bezpośrednie, jakie ponosi wykonawca oraz szereg narzutów, obejmujących najczęściej koszty pośrednie i zysk. Autorka postuluje, że inwestor musi wiedzieć, jakie narzuty uwzględnił wykonawca w cenie ofertowej a także znać zasady ich kalkulacji.
W ramach stałej rubryki zmiany w prawie, nasz stały współpracownik Maciej J, Nowak wyjaśnia prawne uregulowania zwalczania skutków powodzi. Następnie przedstawiamy relacje z konferencji naukowych, dotyczących szeroko rozumianej sfery inwestycji i nieruchomości, jaki odbyły się ostatnio. Numer kończy spis zawartości „Świata Nieruchomości” za 2010 rok. Umożliwi on Czytelnikom zapoznanie się z problematyką podejmowaną na łamach Czasopisma oraz ułatwi dotarcie do interesujących Ich artykułów.

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support