Numer 71

STRESZCZENIE NUMERU

 

Numer 71 „Świata Nieruchomości”, zawiera osiem artykułów, poruszających aktualne problemy gospodarowania nieruchomościami.
Jako Godne Odnotowania prezentujemy ciekawy poznawczo, oparty na wnikliwych badaniach artykuł, charakteryzujący zmiany użytkowania gruntów na terenie, zmieniającego się obszarowo, miasta Kraków. Artykuł opisuje i ocenia zmiany w zakresie użytkowania gruntów, w ciągu ostatnich 160 lat, na obszarze jednostek przestrzennych wchodzących w skład miasta Kraków.
Dwa kolejne opracowania dotyczą szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami. Artykuł pierwszy ma na celu wyjaśnienie w języku prawnym i ekonomicznym, zbliżonych do siebie pojęć: ziemia, nieruchomość, grunt. Zauważa się bowiem pewne trudności we właściwym wyjaśnieniu tych pojęć w ramach jednej dyscypliny, które potęgują się przy próbie ich wyjaśnienia w oparciu o zasady i system pojęć nauk ekonomicznych i prawnych. Następny artykuł prezentuje wyniki badań nad instytucjonalizacją zarządzania nieruchomościami w Polsce. Na podstawie ankiet, wypełnionych przez osoby czynne zawodowo w szeroko rozumianej obsłudze sfery gospodarki nieruchomościami – pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych – zbadano firmy zajmujące się zleceniowym zarządzaniem nieruchomościami.
Kolejne dwa artykuły podnoszą dość różne problemy związane z realizacją projektów inwestycyjnych. Pierwszy analizuje specyficzny proces inwestycyjny, jakim bez wątpienia jest budowa autostrady. Wychodząc z klasyfikacji ryzyka towarzyszącego przedsięwzięciom inwestycyjnym w ogóle, charakteryzuje szczególne rodzaje ryzyka związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym „budowa odcinka autostrady” oraz wskazuje różne formy ubezpieczenia, jako narzędzia zarządzania tymi ryzykami. Autorzy kolejnego artykułu podejmują problemy techniczno – organizacyjne realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Charakteryzują wybrane rodzaje deskowań systemowych i koszty ich najmu. Porównują deskowania systemowe z tradycyjnymi i wskazują na możliwości deskowań systemowych w kształtowaniu nowoczesnej architektury.
Rynkowi nieruchomości poświęcone zostały następne dwa opracowania. Autorka pierwszej publikacji kontynuuje swe wcześniejsze rozważania dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. W publikowanym tu opracowaniu charakteryzuje zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w krajach UE, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady obowiązujące w tym zakresie w Portugalii. Drugi artykuł w tej tematyce charakteryzuje i porównuje instytucjonalizację obsługi obrotu nieruchomościami w Polsce i w Hiszpanii. Autorka wskazuje, że pomimo wielu podobieństw polskich i hiszpańskich biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w zakresie organizacji, zatrudnienia, czasu utworzenia, promocji, to biura te zupełnie inaczej funkcjonują.
Problemy mieszkalnictwa podejmuje artykuł Artura Zimnego. W opracowaniu przeanalizowano regulacje prawne związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych oraz dokonano analizy statystycznej wypłaconych w Polsce w ostatnich latach dodatków mieszkaniowych.
Kolejne opracowanie Macieja Nowaka charakteryzuje zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Podejmujemy starania, aby rubryka „zmiany w prawie nieruchomości” była stale obecna w naszym czasopiśmie.
Treść numeru zamykają stałe pozycje: relacje z konferencji i seminariów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz recenzja książki Marzeny Bac pt.: Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie.

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support