Numer 107

STRESZCZENIE NUMERU

Przygotowaliśmy kolejny, 107 numer czasopisma „Świat Nieruchomości”. Zawiera on 7 artykułów naukowych, podejmujących aktualne problemy gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami i inwestycji. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, prezentującą wybrane zmiany prawa dotyczącego gospodarki nieruchomościami i inwestycji oraz relacje z konferencji naukowej, podejmującej problemy inwestowania i rynku nieruchomości. Publikowane w tym numerze artykuły naukowe uporządkowane zostały w sześć grup tematycznych: gospodarka przestrzenna, rynek, rewitalizacja, inwestycje, finanse i zarządzanie nieruchomościami.
W pierwszym dziale tematycznym – gospodarka przestrzenna – przedstawiono dwa artykuły. Pierwszym jest opracowanie Bogusława Luchtera, poświęcone uwarunkowaniom rozmieszczenie terenów przemysłowych na przykładzie miasta Kraków. Celem artykułu jest ocena przemian rozmieszczenia terenów przemysłowych w Krakowie i ich wpływ na strukturę przestrzenną miasta w warunkach gospodarki rynkowej. Badania wykazały spadek powierzchni i znaczenia terenów przemysłowych w centralnych częściach Krakowa, natomiast rozwój w dzielnicach peryferyjnych, przy czym zachowana została pierwszoplanowa pozycja kombinatu metalurgicznego. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Jacka Kiełduckiego i Małgorzaty Blaszke dotyczący teoretycznych i praktycznych aspektów zmiany wartości gruntów, spowodowanych uchwaleniem lub korektą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Określenie zmiany wartości gruntu staje się niezbędne przed przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, następnie na etapie prognozowania skutków finansowych opracowań planistycznych i wreszcie do wyliczenia opłaty planistycznej. Rozważania zostały zilustrowane badaniami empirycznymi, które przeprowadzono w wybranych gminach miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego.
Druga grupa tematyczna – rynek – zawiera jedno opracowanie. Bogumiła Powichrowska i Aleksander Prokopiuk podejmują problem rynku nieruchomości mieszkaniowych. W artykule Autorzy zaprezentowali wyniki badań własnych prowadzonych wśród podlaskich deweloperów, realizujących inwestycje mieszkaniowe. Badania zmierzały do ustalenia wpływu czynników demograficznych, ekonomicznych, społecznych, lokalizacji inwestycji oraz innych uwarunkowań wewnętrznych na rynek nieruchomości mieszkaniowych na tym terenie.
Kolejny dział tematyczny – rewitalizacja – zawiera w tym numerze jeden artykuł. Paulina Basińska przedstawia wyniki badania 155 gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności analizy delimitacyjnej oraz wyznaczania obszarów zdegradowanych do rewitalizacji z zapisami ustawy o rewitalizacji. Celem badania była weryfikacja wpływu metody agregacji danych oraz przyjętych jednostek analitycznych i wskaźników w diagnozie delimitacyjnej na wyznaczenie obszarów o największym stopniu degradacji
Kolejny dział tematyczny – inwestycje – reprezentowany jest przez artykuł Małgorzaty Blaszke i Macieja J. Nowaka. Przedstawiono w nim wpływ uchwalonych w pierwszych miesiącach obowiązywania tzw. specustawy mieszkaniowej na lokalne standardy urbanistyczne, określające uwarunkowania związane z realizacją inwestycji. Przeanalizowano treść lokalnych standardów urbanistycznych oraz zweryfikowano, w jakim zakresie ułatwiają lub też ograniczają możliwości zabudowy, a w konsekwencji kształtują ład przestrzenny.
W kolejnym dziale tematycznym – finanse – prezentujemy artykuł Damiana Kaźmierczaka, podejmujący problem finansowania działalności spółek deweloperskich za pomocą obligacji zamiennych na przykładzie polskiego rynku nieruchomości. Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn wykorzystania obligacji zamiennych przez przedsiębiorstwa deweloperskie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ostatni dział tematyczny – zarządzanie nieruchomościami – reprezentuje artykuł Bartłomieja Marony, podejmujący problem prawnych, organizacyjnych i metodycznych uwarunkowań zarządzania nieruchomościami publicznymi. Aby osiągnąć cel, w artykule dokonano analizy aktów prawnych obowiązujących w różnych krajach świata oraz analizy literatury przedmiotu z zakresu zarządzania nieruchomościami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych publikacji dotyczących tego problemu.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma:
zmiany w prawie – gdzie, stały nasz współpracownik, Maciej J. Nowak wyjaśnia zmiany w procedurach przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności i ich znaczenie dla gospodarki nieruchomościami.
• relacje z konferencji, gdzie zaprezentowano Konferencję Naukową pt.: Budując przyszłość. Nowe procesy, przekształcenia i trendy na rynku nieruchomości”.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support