Numer 106

"Wydanie dwóch anglojęzycznych numerów czasopisma "Świat Nieruchomości" w latach 2018-2019 - numer 106 (4/2018) - zadanie finansowane w ramach umowy 652/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

MNISW pl small

STRESZCZENIE NUMERU

Przygotowaliśmy kolejny, 106 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawierający 13 artykułów podejmujących aktualne i ciekawe problemy szeroko rozumianego gospodarowania nieruchomościami i inwestowania. Zostały one uporządkowane w pięć grup tematycznych: finanse, wycena, zarządzanie, rynek oraz rozwój miast i regionów. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak komunikaty z konferencji naukowych, poświęconych problematyce inwestowania i nieruchomości. Nadto, zamieszczamy w nim roczny spis treści oraz listę recenzentów.
W pierwszej grupie tematycznej – finanse – proponujemy trzy ciekawe opracowania. Pierwszym opracowaniem jest artykuł Nazara Dobosh’a i Khrystyny Danilkiv, podejmujący problem kształtowania potencjału inwestycyjnego firm ubezpieczeniowych na rynku ubezpieczeniowym Ukrainy. Autorzy podają zalecenia dotyczące efektywnego zarządzania aktywami inwestycyjnymi spółek ubezpieczeniowych, analizują ich wpływ na stabilność finansową oraz określają czynniki wpływające na efektywność firm ubezpieczeniowych. W drugim opracowaniu Sylwia Kruk analizuje efekty w spółek zgrupowanych w indeksie WIG-budownictwo w zakresie kreowania wartości w latach 2010-2017. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstw jest maksymalizacja korzyści jego właścicieli, mających odzwierciedlenie w dywidendach oraz w długookresowym wzroście wartości spółek. Przedstawione dane obrazują tworzenie ekonomicznej wartości dodanej przez giełdowe spółki budowlane w Polsce. Problemom funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce poświęcony jest trzeci artkuł tej grupy. Andrzej Jaki podejmuje problem ryzyka kontynuacji działalności przedsiębiorstw budowlanych w latach 2010-2012. Celem badawczym była, z jednej strony identyfikacja kluczowych nośników ryzyka w budownictwie oraz źródeł ryzyka kontynuacji działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych w tym okresie. Artykuł jest naukową refleksją z perspektywy kilku lat jakie minęły od analizowanego okresu.
Druga grupa tematyczna – wycena nieruchomości – zawiera jedno opracowanie. Agnieszka Małkowska i Małgorzata Uhruska próbują ustalić, jak wpłynęły zmiany  w otoczeniu prawnym, instytucjonalnym i rynkowym usług wyceny nieruchomości, jakie zaszły w ostatnich dziesięciu latach, na podmioty prowadzące działalność zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Autorki konfrontują wyniki bieżących badań z wynikami uzyskanymi w podobnych badaniach przeprowadzonych 10 lat temu.  
Kolejna grupa tematyczna – zarządzanie nieruchomościami  – zawiera dwa artykuły. Katarzyna Najbar i Joanna Węgrzyn podejmują próbę diagnozy rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce po deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości, jaka obowiązuje od 2014 roku. Wyniki zaprezentowanych badań charakteryzują aktualną instytucjonalizację i organizację podmiotów zarządzających nieruchomościami, rodzaj i zakres świadczonych przez nie usług oraz zasoby nieruchomości, którymi zarządzają. Autorki konfrontują wyniki bieżących badań z wynikami podobnych badań przeprowadzonych 10 lat temu. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Stanisława Belniaka analizujący proces  eksploatacji budynku. Określono wpływ eksploatacji na zdolność budynku do realizacji podstawowych funkcji i jego trwałość. Zaprezentowano modele szacowania długości okresu eksploatacji budynków w oparciu o normy i standardy  międzynarodowe.
Kolejna grupa problemowa, prezentowana w tym numerze – rynek nieruchomości – zawiera dwa artykuły. W pierwszym opracowaniu z tej grupy Katarzyna Kania i Łukasz Kmieć analizują wpływ deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Autorzy postawili tezę, że zniesienie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i wolny dostęp do zawodu obniża jakość usług pośrednictwa. W tej sytuacji  organizacje reprezentujące zawody rynku nieruchomości powinny budować system standardów prowadzących do profesjonalizacji i społecznego uznania zawodów. W kolejnym artykule tej grupy Grażyna Plichta podejmuje problem overtourismu. Autorka wychodzi ze stwierdzenia, że rosnący ruch turystyczny w historycznych miastach powoduje wiele pozytywnych i negatywnych konsekwencji dla rozwoju tych miast. Zjawisko overtourismu jest również powiązane z rynkiem nieruchomości, w szczególności z inwestycjami w nieruchomości przeznaczone na zakwaterowanie i obsługę turystów oraz wynajmem lokali. Michał Głuszak podjął problem wpływu wybranych katastrof naturalnych na ceny nieruchomości. Szczególną uwagę w swych rozważaniach skupił na dwóch rodzajach zjawisk katastroficznych – trzęsieniach ziemi oraz powodziach. Autor dokonał przeglądu dotychczasowych badań empirycznych dotyczących wpływu zagrożeń katastrofami naturalnymi na ceny nieruchomości.
W ostatniej grupie tematycznej – rozwój miast i regionów – proponujemy cztery artykuły. Pierwszym artykułem tej grupy jest opracowanie Borysa Sydoruka i Olgi Boryk  przedstawiające wyniki badań wpływu czynników ekologicznych na użytkowanie gruntów rolnych na Ukrainie. Badanie czynników ekologicznych ma kluczowe znaczenie dla teorii i praktyki rolnej, ponieważ pozwala ocenić  wpływu czynników środowiskowych na bilans użytkowania gruntów. Taka ocena jest ważna dla przedsięwzięć optymalizujących wykorzystanie nieruchomości rolnych zarówno na poziomie państwowym, jak i poszczególnych jednostek administracyjnych. Anna Wojewnik-Filipkowska podejmuje problem zarządzania inwestycjami komunalnymi. Przedmiotem badania była identyfikacja i analiza porównawcza procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych w samorządach Edynburga, w Szkocji oraz Gdańska, w Polsce. Konfrontacja dwóch różnych systemów zarządzania inwestycjami komunalnymi może być przydatna dla menedżerów sektora publicznego, poszukujących najlepszych praktyk, skuteczności i poprawy efektywności. Trzecim artykułem tej grupy tematycznej jest opracowanie Agnieszki Włoch-Szymli analizujące wpływ strategii rozwoju przestrzennego miasta na jakość życia. Rozważania modelowe zostały zilustrowane analizą przypadku rozwoju przestrzennego Wiednia, który  jest postrzegany jako miasto o wysokiej jakości życia i bezpieczeństwa. Sebastian Brańka, w ostatnim artykule tej grupy, podejmuje problem marketingu terytorialnego. Autor charakteryzuje działania promocyjne największych polskich miast i ocenia ich efekty. Wyniki badania wskazują wyraźnych różnice efektów promocji w zależności od grupy docelowej.
Stały dział – konferencje – zawiera relacje z naukowej podejmującej problematykę zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz seminarium edukacyjnego ERES.
W tym numerze podajemy spis publikacji z całego 2018 roku oraz wykaz recenzentów współpracujących z nami przy utrzymaniu naszego Czasopisma na odpowiednim poziomie merytorycznym.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 16
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support