Numer 105

STRESZCZENIE NUMERU

Przygotowaliśmy kolejny, 105 numer czasopisma „Świat Nieruchomości”, który zawiera 11 artykułów naukowych, podejmujących aktualne problemy nieruchomości i inwestycji oraz stałe pozycje: zmiany w prawie, relacje z konferencji oraz recenzję wybranej publikacji. Treści uporządkowane zostały w pięć grup tematycznych.
Szczególną uwagę Czytelników kierujemy na artykuł Magdaleny Habdas i Jana Konowalczuka, prezentujący wyniki badań nad problemami ograniczonego użytkowania nieruchomości wokół cywilnych portów lotniczych. W artykule wyjaśniono zjawisko „obszaru ograniczonego użytkowania”, charakter, cele i zakres interwencji publicznej w tym zakresie oraz zwrócono uwagę na problem rekurencji roszczeń posiadaczy nieruchomości w takim  obszarze. Na podstawie ustaleń badawczych sformułowano warunki i zasady skutecznej interwencji państwa w przypadku krajowych cywilnych lotnisk, które funkcjonują od wielu lat w warunkach silnego wzrostu działalności operacyjnej, powodującej zwiększanie się negatywnych efektów zewnętrznych, przy jednoczesnej nasilającej się wokół nich urbanizacji, utrudniającej funkcjonowanie lotniska. Przeprowadzone badania miały charakter kompleksowy i nowatorski, a ich wyniki powinny być uwzględniane przy wszelkich inwestycjach związanych z cywilnymi portami lotniczymi.
W pierwszej grupie tematycznej – wycena – przedstawiono dwa artykuły. W pierwszym autorzy – Sabiny Żróbek, Ewy Kucharskiej-Stasiak i Radosława Cellmera – podjęli próbę ustalenia przyczyn i następstw stronniczych wycen nieruchomości. Podstawową tezą przeprowadzonych badań było stwierdzenie, że jednym z ważnych powodów stronniczych wycen nieruchomości są nieetyczne zachowania rzeczoznawców majątkowych i ich klientów. Wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród polskich rzeczoznawców majątkowych w dużym stopniu potwierdziły słuszność tego założenia. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Agnieszki Małkowskiej i Małgorzaty Uhruskiej, prezentujący prawno-instytucjonalne uwarunkowania działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę określenia wpływu bieżącej sytuacji na rynku usług wyceny nieruchomości na faktyczne i pożądane kierunki zmian w działalności rzeczoznawców, szczególnie w sferze instytucjonalnej. Badania zostały oparte na informacjach zgromadzonych w drodze badania ankietowego, przeprowadzonego wśród czynnych zawodowo rzeczoznawców majątkowych, należących do stowarzyszeń zawodowych na terenie całej Polski.
Druga grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera jedno opracowanie. Monika Sosnowska przeprowadziła badania zmierzające do ustalenia udziału i znaczenia nieruchomości w aktywach przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego. W artykule postawiono ciekawe pytanie badawcze: czy zakres informacji publikowanych przez międzynarodowe koncerny farmaceutyczne dotyczący zarządzanych portfeli nieruchomości przedsiębiorstw jest sformalizowany i kompletny, pozwalający na ocenę polityki zarządzania nieruchomościami.
Kolejna grupa tematyczna – mieszkalnictwo – zawiera dwa artykuły. W pierwszym, Andrzej Muczyński podejmuje problem zarządzania finansami zasobu lokalowego gminy miejskiej. W badaniach podjęto próbę ustalenia struktury i mechanizmów przepływu środków pieniężnych w procesie gospodarowania zasobami lokalowymi typowej gminy miejskiej. W konkluzji Autor podkreśla, że uzyskany model ma charakter uniwersalny i może stanowić efektywną podstawę badań szczegółowych, prowadzących do usprawniania procesów zarządzania zasobami lokalowymi gmin. Kolejnym opracowaniem, tej grupy jest artykuł Marcina Boruty, Piotra Bartkowiaka i Adama Chodkiewicza. Punktem wyjścia do przeprowadzonego badania była teza, że przekształcenia demograficzne wywołują istotne zmiany na polskim rynku mieszkaniowym. Z tego powodu zauważa się w badaniach i publikacjach naukowych, jak i praktyce inwestorskiej, wzmożone zainteresowanie zagadnieniem kształtowania oferty mieszkaniowej dla seniorów. Prezentowane w niniejszym artykule badania zmierzały do ustalenia preferencji seniorów co do przyszłych miejsc zamieszkania. W badaniach wykorzystano wywiady kwestionariuszowe prowadzone wśród aktywnych zawodowo pośredników w obrocie nieruchomościami, prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego.
Następną grupę tematyczną – inwestycje – reprezentują dwa artykuły. Mateusz Tomal i Adam Nalepka przeprowadzili badanie oddziaływania poziomu rozwoju lokalnego gminy na jej skłonność do inwestowania. Główną hipotezą prowadzonych badań było założenie, że gminy o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, posiadając lepsze możliwości inwestycyjne, wykazują wyższą skłonność do ponoszenia większych wydatków inwestycyjnych. Kolejnym artykułem tej grupy jest opracowanie Mateusza Ilby, podejmujące problematykę planowania przestrzennego na terenach zagrożonych powodzią. Zakresem badania został objęty obszar zalewowy rzeki Dłubnia na terenie Krakowa. Oceniono sposób planowania przestrzennego oraz przebieg realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ostatniej grupie tematycznej – rozwój miast i regionów – zaprezentowane zostały też dwa artykuły. Izabela Rudzka wyszła w swych badaniach od stwierdzenia, że w mieście jako konglomeracie wielu funkcji, zadań, procesów i interesów, dochodzi do stałego, wzajemnego oddziaływania i sprzężeń zwrotnych. Do opisu i analizy przebiegu tych procesów Autorka proponuje zastosować zasady klasycznej teorii gier. Graczami są tutaj władza państwowa, administracja samorządowa, społeczeństwo, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe itp. Zastosowanie teorii gier w kontekście funkcjonowania miasta, pozwoli, zdaniem Autorki, nie tylko zrozumieć przebiegające w mieście procesy, ale także dać możliwość lepszego kształtowania tych procesów. Drugim artykułem tej grupy jest opracowanie Pauliny Śliz, podejmujące problem funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Przedmiotem badań była gospodarka ściekowa miasta Krakowa, a uwaga skoncentrowana została na ocenie skuteczności, niezawodności oraz stabilności procesów oczyszczania ścieków, realizowanych w największym obiekcie gospodarki ściekowej miasta Krakowa i regionu – Oczyszczalni Ścieków Płaszów.
Treść niniejszego numeru Czasopisma zamykają stałe działy: zmiany w prawie, gdzie, Maciej J. Nowak wyjaśnia zmiany w zakresie gospodarki nieruchomościami mieszkalnymi, zainicjowane „specustawą mieszkaniową”; konferencje oraz recenzje, gdzie zaprezentowano pracę Henryka Gawrona i Łukasza Strączkowskiego „Stan i perspektywy rozwoju budownictwa i rynku mieszkaniowego w aglomeracji poznańskiej”.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 17
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support