Numer 103

STRESZCZENIE NUMERU

Przygotowaliśmy kolejny, 103 numer czasopisma „Świat Nieruchomości”. Zawiera on 7 artykułów naukowych, podejmujących aktualne problemy gospodarki nieruchomościami i inwestycji. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałą pozycję, prezentującą wybrane zmiany prawa dotyczącego nieruchomości i inwestycji. Publikowane w tym numerze artykuły naukowe uporządkowane zostały w cztery grupy tematyczne: wycena, rynek, zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami.
W pierwszym dziale tematycznym – wycena – przedstawiono dwa artykuły. Pierwszym jest opracowanie Ewy Kucharskiej-Stasiak. Za punkt wyjścia Autorka przyjmuje stwierdzenie, w wycenie nieruchomości funkcjonują dwie grupy metod: metody tradycyjne oraz metody alternatywne, oparte na modelach statystycznych. Zdaniem Autorki metody alternatywne stają się coraz bardziej popularne zarówno wśród wykonawców jak i odbiorców wycen. Odwołując się do wiedzy ekonomicznej Autorka uzasadnia, że metody wyceny oparte na modelowaniu statystycznym nie powinny być wykorzystywane przy wycenie pojedynczych nieruchomości. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Roberta Zygmunta dotyczący teoretycznych  i praktycznych aspektów wyceny gruntów leśnych. W przeprowadzonych rozważaniach Autor za najbardziej przydatne w tym zakresie  uznał podejście dochodowe. Badaniem objęte zostały lasy z wybranego Nadleśnictwa w Beskidach. Ustalono, że wartość 1 ha gruntu leśnego stanowi 0,8 przeciętnej ceny gruntów rolnych w okolicy. Ciekawa jest analiza modelowa wartości drzewostanów w zależności od wieku (45 – 110 lat) i ich relacja do wartości gruntu leśnego.
Druga grupa tematyczna – rynek – zawiera dwa opracowania. Katarzyna Konowalczuk podejmuje problem inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe. Autorka wskazuje, że wśród wielu podmiotów lokujących kapitał w nieruchomościach mieszkaniowych znaczący udział mają gospodarstwa domowe. Przesłanką tego jest nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ale też bezpieczne, efektywne lokowanie wolnych środków pieniężnych. Prezentowane badania skierowane były na ustalenie skali i efektywności inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe gospodarstw domowych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia w latach 2004-2016.Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Sebastiana Kubali, analizujący rynek gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Autor wychodzi od stwierdzenia, że państwa tej Grupy cechowały się zróżnicowanymi stosunkami rolniczymi i zabiegały o okresy przejściowe na nabywanie gruntów rolnych przez cudzoziemców. W artykule Autor charakteryzuje rynek nieruchomości rolnych w poszczególnych państwach oraz w zmiany przepisach prawnych, dotyczących nabywania gruntów rolnych przez cudzoziemców.
Kolejny dział tematyczny – zarządzanie – zawiera w tym numerze dwa artykuły. W pierwszym, Adam Nalepka podejmuje problem rozwoju rynku usług zarządzania  nieruchomościami. Autor wychodzi z tezy, że zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi przez właścicieli często jest mało efektywne i właściciele powinni poszukiwać wyspecjalizowanych firm, którym mogliby przekazać zarządzanie swoimi nieruchomościami. Doprowadziło to do powstania rynku usług zarządzania nieruchomościami. Podmiotami tego rynku są właściciele nieruchomości, generujący popyt na te usługi i firmy zarządzające, generujące podaż tych usług. Pogłębione badania tego zjawiska wskazują trzeci segment tego rynku, przedsiębiorstwa oferujące firmom zarządzającym usługi wspomagające zarządzanie nieruchomościami. Artykuł zawiera wstępne założenia prowadzenia badań empirycznych, jakie Autor zamierza przeprowadzić, bowiem, jak się wydaje, występuje w tym zakresie pewna luka poznawcza. Kolejnym opracowaniem działu zarządzanie jest artykuł Andrzeja Muczyńskiego prezentujący badanie modelu organizacyjnego zarządzania zasobami mieszkaniowymi gmin.  Podstawą przeprowadzonego badania była analiza dokumentacji organizacyjnej, wywiady z kierownikami i pracownikami odpowiednich jednostek organizacyjnych gmin oraz z zarządcami wspólnot mieszkaniowych. Opracowany model zostanie wykorzystany w badaniach zmierzających do zaproponowania działań prowadzących do poprawy sprawności zarzadzania zasobami mieszkaniowymi gmin.
Kolejny dział tematyczny – gospodarowanie nieruchomościami – reprezentuje artykuł Anny Miklaszewskiej podejmujący problem znaczenia norm i standardów w sektorze nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. W przeprowadzonych badaniach Autorka podjęła próbę ustalenia zakresu wdrożenia tych norm przez podmioty funkcjonujące w warunkach współczesnego rynku nieruchomości i oszacowania korzyści wdrożenia.
Treść numeru zamyka stały dział Czasopisma - zmiany w prawie – gdzie, stały nasz współpracownik, Maciej J. Nowak wyjaśnia przybliża problemy związane z finansowymi skutkami uchwalenia planów miejscowych i ich znaczenie w gospodarowaniu nieruchomościami.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 87
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support