Numer 102

STRESZCZENIE NUMERU

Przygotowaliśmy kolejny 102 numer „Świata Nieruchomości”. Jest to już czwarty numer czasopisma w tym roku. Zawiera on 7 artykułów podejmujących aktualne i ciekawe problemy gospodarowania nieruchomościami i inwestowania. W tym numerze publikujemy artykuły o dość zróżnicowanej tematyce. Zostały one uporządkowane w trzy grupy tematyczne: inwestycje, gospodarowanie nieruchomościami i mieszkalnictwo. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie nieruchomości, komunikaty z konferencji naukowych, poświęconych problematyce inwestowania i nieruchomości. Nadto, zamieszczamy w nim roczny spis treści oraz listę recenzentów.
W pierwszej grupie tematycznej – inwestycje – proponujemy dwa ciekawe opracowania. Pierwszym opracowaniem jest artykuł Sevdaliny Hristowej, podejmujący przegląd kontraktów budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa sektora budowlanego w Bułgarii, a finansowanych dotacjami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Autorka ocenia znaczenie tych projektów dla rozwoju gospodarczego Bułgarii i wzrostu zatrudnienia w tym kraju. W drugim opracowaniu Katarzyna Łach i Adam Nalepka analizują uwarunkowania podejmowania przez gminy województwa małopolskiego realizacji infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych. Główna uwaga skoncentrowana została na sposobach i źródłach pozyskiwania środków ich finansowania. Badania empiryczne, zrealizowane w gminach województwa małopolskiego, doprowadziły do wniosku, że wskazywane w literaturze przedmiotu przesłanki doboru źródeł finansowania inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych gmin nie wyjaśniają w pełni decyzji gmin województwa małopolskiego w tym zakresie. Uzupełniono więc zakres badania branych pod uwagę uwarunkowań o czynniki behawioralne.  
Druga grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera dwa opracowania. Anna Wojewnik-Filipkowska i Carsten Lausberg za punkt wyjścia do swych rozważań porznęli tezę, że istotna część europejskiego portfela nieruchomości jest własnością gmin. Wyprowadzają z niej ważne pytanie, czy zarządzanie nieruchomościami publicznymi (gminnymi) jest równie efektywne i skuteczne, jak zarządzanie nieruchomościami prywatnymi. Autorzy poszukują odpowiedzi na takie pytanie, analizując sposoby i zasady podejmowania decyzji w tym zakresie przez władze wybranych miast europejskich. Kolejnym opracowaniem tej grupy jest artykuł Katarzyny Kania, Katarzyny Najbar i Joanny Węgrzyn, podejmujący próbę rozpoznania opinii studentów oraz absolwentów specjalności „Nieruchomości i Inwestycje” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie o  wybranej specjalności, przebiegu studiów, efektach kształcenia oraz o przyszłych perspektywach zawodowych. W uzupełnieniu podjęto również próbę zbadania opinii o tej specjalności i jej absolwentach wśród pracodawców.
Kolejna grupa tematyczna – mieszkalnictwo – zawiera trzy artykuły. Izabela Rącka i Agnieszka Bieda podejmują próbę ustalenia i oceny efektów polityki mieszkaniowej realizowanej na szczeblu lokalnym. W tym celu przeanalizowano działania w zakresie mieszkalnictwa, podejmowane przez gminy w Polsce w latach 2005-2015. Zbadano dynamikę zjawisk związanych z tym problemem i skonstruowano wskaźnik syntetyczny, opisujący efekty gmin w poszczególnych województwach w zakresie polityki mieszkaniowej.Drugim opracowaniem z tej grupy jest artykuł Anety Cichulskiej i Radosława Cellmera, poświęcony prezentacji i analizie przestrzennego zróżnicowania determinant kształtujących warunki mieszkaniowe w Polsce. Dla celów badawczych warunki mieszkaniowe zostały  zdefiniowane przy pomocy odpowiednio dobranych wskaźników statystycznych. W badaniu wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz zastosowano programy ArcGIS, GEODA i RCRAN. Ostatnim artykułem tej grupy jest opracowanie Sebastiana Biela i Edyty Plebankiewicz przedstawiające wyniki badań preferencji nabywców nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie. Badania przeprowadzono w formie ankietowej w 2017 roku i objęły one 134 osoby planujące zakup mieszkania.
W dziale – zmiany w prawie nieruchomości – nasz stały współpracownik Maciej J. Nowak wyjaśnia nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania.
Stały dział – konferencje – zawiera informacje o konferencji naukowej „Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian”.
W numerze znajdziecie Państwo również recenzje książki “The Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe. Contrasting Views From Member States” pod redakcją Anderson M., Arroyo Amayuelas, E. przygotowaną przez Michała Głuszaka oraz elementy charakterystyczne dla ostatniego numeru w roku tj. roczny spis treści oraz wykaz recenzentów, którzy współpracowali z nami w 2017 roku.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 17
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support