Numer 101

STRESZCZENIE NUMERU

Przygotowaliśmy kolejny, 101 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawierający 11 artykułów naukowych, podejmujących aktualne problemy nieruchomości i inwestycji. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje: aktualne zmiany prawa dotyczącego nieruchomości, oraz relacje z konferencji naukowych, podejmujących problemy inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. Publikowane w tym numerze artykuły naukowe uporządkowane zostały w pięć grup tematycznych: inwestycje, problemy rozwoju miast, rynek, rewitalizacja i wycena.
W pierwszej grupie tematycznej – inwestycje – przedstawiono cztery artykuły. Pierwszym jest opracowanie Małgorzaty Jaworek, Włodzimierza Karaszewskiego i Ewy Siemińskiej. Autorzy poszukują determinant wyboru lokalizacji bezpośrednich inwestycji w Polsce. Artykuł prezentuje wyniki trzech projektów badawczych, podejmujących problem lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Wyniki tych, trzech badań, przeprowadzonych w oparciu o identyczną metodę badawczą, wskazują, że wśród determinant lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych ceny nieruchomości mają największe znaczenie. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Iwony Foryś i Szymona Machały, badający prawno-instytucjonalne uwarunkowania inwestowania w nieruchomości zabytkowe w Polsce. Uwaga badaczy skoncentrowała się na prawno-instytucjonalnym otoczeniu inwestowania w nieruchomości zabytkowe i jego wpływie na zachowanie świadectwa historii i kultury materialnej. Trzecim opracowaniem, związanym z problematyka inwestowania, jest artykuł Małgorzaty Rymarzak i Dariusza Trojanowskiego, podejmujący problem inwestowania w domy studenckie uczelni publicznych. Artykuł oparty został na tezie, że szanse na zwiększenie finansowania publicznego szkolnictwa wyższego są niewielkie, dlatego uczelnie powinny dążyć do zwiększania korzystania z funduszy prywatnych w tym zakresie. W konkluzji wskazano najkorzystniejszy, z punktu widzenia uczelni publicznych, model finansowania inwestycji w domy studenckie, przy wykorzystaniu środków prywatnych. Czwartym artykułem tej grupy tematycznej jest opracowanie Krzysztofa Kowalke, odbiegające trochę linii tematycznej Czasopisma, poświęcone otwartym funduszom inwestycyjnym akcji polskich typu uniwersalnego. Autor wskazuje, że wybór funduszy do portfela inwestycyjnego nie jest łatwy, ponieważ ich strategie nie różnią się znacząco od siebie. Z tego też powodu inwestorzy muszą stosować różne strategie inwestycyjne. W konkluzji Autor próbuje wskazać jaka strategia najlepiej sprawdza się na polskim rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych o charakterze uniwersalnym
Druga grupa tematyczna – problemy rozwoju miast – zawiera dwa opracowania. Ewa Stachura wskazuje na potrzebę wdrażania długofalowych pakietów działań dotyczących już istniejącej jak i planowanej zabudowy, które zapewniłyby zrównoważony rozwój przestrzeni zurbanizowanej. Wynikiem przeprowadzonych badań, prezentowanych w artykule, jest identyfikacja problemów związanych z lokowaniem zabudowy uzupełniającej w centrum miasta oraz opracowanie zasad jej wprowadzania, na przykładzie Raciborza. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Jarosława Kempy, prezentujący wyniki badania uwarunkowań wpływających na atrakcyjność lokali mieszkalnych w Sopocie. Wnioski z badań wskazują, że silne zaangażowanie miasta w kreowanie funkcji uzdrowiskowej i turystycznej Miasta, wpływa na wzrost atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych w Sopocie.
Kolejna grupa tematyczna – rynek – zawiera w tym numerze trzy artykuły. W pierwszym, Joanna Cymerman i Wojciech Cymerman podejmują problem rozwoju rynków nieruchomości rolnych w Polsce. Głównym celem jest określenie stopnia zróżnicowania województw pod względem poziomu rozwoju rynków nieruchomości rolnych. Za mierniki rozwoju tych rynków przyjęto: liczbę transakcji sprzedaży, wartość transakcji sprzedaży, powierzchnię sprzedaną, średnią cenę 1 ha użytków rolnych na rynku pierwotnym i wtórnym. Badaniem objęto lata 2005-2015. Kolejnym opracowaniem, tej grupy jest artykuł Agnieszki Małkowskiej i Ewy Palus, badający wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie. Badania przeprowadzono na podstawie oferty mieszkań dostępnych na koniec II kwartału 2016 roku, położonych do 2 km od Bulwarów Wiślanych w czterech dzielnicach Krakowa. Do ustalenia zależności wykorzystano model regresji wielorakiej. Trzecim artykułem grupy tematycznej „rynek” jest opracowanie Mateusza Dusia, Łukasza Kraińskiego, Sylwii Marczak, Kamili Wesołowskiej i Daniela Wilińskiego, podejmujące próbę wskazania czynników wpływających na cenę nieruchomości mieszkalnych na przykładzie jednej z najdłuższych ulic w stolicy Polski – ulicy Puławskiej. W zastosowanym modelu ekonometrycznym uwzględniono takie cechy nieruchomości jak: rok wybudowania, typ rynku (pierwotny lub wtórny), odległość od centrum miasta oraz odległość od najbliższej stacji metra.
Kolejną grupę tematyczną – rewitalizacja – reprezentuje artykuł Aleksandry Jadach-Sepiołło i Krzysztofa Kaszuby, badający możliwości oddziaływania gminy na właścicieli nabywających od gminy nieruchomości wymagających rewitalizacji lub objętych lokalnym programem rewitalizacji. W artykule dokonano przeglądu zapisów umownych umożliwiających organom gminy wprowadzenie wymogów konkretnego zagospodarowania nabywanych od gminy nieruchomości.
W ostatniej grupie tematycznej – wycena – zaprezentowany został też jeden artykuł. Ewelina Nawrocka przypomina, że art. 153 ustawy o gospodarce nieruchomościami nakazuje uwzględniać dla potrzeb wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym zmiany poziomu cen nieruchomości podobnych ze względu na upływ czasu. Wychodząc z tego postulatu, Autorka przeprowadziła badania skoncentrowane na wyjaśnieniu znaczenia zmienności cen rynkowych nieruchomości oraz sposobach uwzględniania tego zjawiska w procesie wyceny nieruchomości, przy zastosowaniu podejścia porównawczego.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma:
(i) zmiany w prawie – gdzie, stały nasz współpracownik, Maciej J. Nowak wyjaśnia zmiany w postępowaniu administracyjnym i ich znaczenie w gospodarowaniu nieruchomościami.
(ii) konferencje, gdzie zaprezentowano krótkie reakcje z konferencji naukowych podejmujących problematykę inwestowania i gospodarowania nieruchomościami, jakie odbyły się ostatnio.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 17
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support