Numer 100

STRESZCZENIE NUMERU

Niniejszy zeszyt jest już setnym numerem naszego Czasopisma. Jesteśmy obecni na polskim rynku wydawniczym już od 25 lat. W tym czasie opublikowaliśmy ponad 1000 artykułów naukowych, poruszających prawie wszystkie aspekty posiadania i gospodarowania nieruchomościami. Swoje prace badawcze na naszych łamach prezentowało ponad 850 autorów z kraju i zagranicy. Poziom naukowy czasopisma został wysoko oceniony przez właściwe organy do spraw nauki i potwierdzony przyznaniem autorom 10 punktów za publikację artykułów naukowych na jego łamach. Gdy zaczynaliśmy, „Świat Nieruchomości” był jedynym czasopismem w Polsce podejmującym próbę opisywania w sposób kompleksowy i nowatorski – nowych wtedy u nas – zagadnień z zakresu nieruchomości. Przez to, na pewno przyczynił się do innego niż dotąd – właściwego dla gospodarki socjalistycznej, opartej na własności państwowej – rozumienia i traktowania nieruchomości. Doprowadziło to do zmiany postrzegania nieruchomości. Zaczęto traktować je nie tylko jako dobro konsumpcyjne, zaspokające określone potrzeby bytowe, bądź umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej (najczęściej produkcyjnej), ale również dobro inwestycyjne (kapitał) kreujące strumienie dochodów właściciela. Publikowane w Czasopiśmie artykuły, jak się wydaje, doprowadziły również do lepszego uświadomienia istoty i znaczenia prawa własności. Jako Redakcja robimy wszystko, aby pamiętać o spełnionej roli przez nasze Czasopismo i ciągle prezentować zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami i inwestycji, aktualnie interesujące naszych Czytelników.
Przygotowany jubileuszowy numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawiera osiem opracowań naukowo – badawczych, podejmujących aktualne problemy nieruchomości i inwestycji. Publikowane w tym numerze artykuły uporządkowane zostały w sześć grup tematycznych: inwestycje, finanse, prawo, problemy rozwoju miast, mieszkalnictwo i gospodarowanie nieruchomościami. Niniejszy numer zawiera również stałe pozycje, jak zmiany prawa dotyczącego nieruchomości oraz komunikaty z konferencji naukowych, poświęconych problematyce inwestycji i nieruchomości.
W pierwszej grupie tematycznej – inwestycje – przedstawiono jedno opracowanie. Jest nim artykuł Krzysztofa Marcinka, stanowiący próbę przedstawienia powstawania oraz rozwoju nowej formy inwestowania jaką jest impact investing. Autor opisuje specyfikę tej formy inwestowania i podkreśla jej odrębność
w stosunku do inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Szczególna uwaga została zwrócona na rolę i możliwości impact investing na rynku nieruchomości.
Druga grupa tematyczna – finanse – również zawiera jedno opracowanie. Jan Konowalczuk formułuje i uzasadnia tezę, że podejście kosztowe do szacowania wartości nieruchomości nie wyjaśnia w zadowalającym zakresie coraz bardziej złożonych relacji na rynku nieruchomości. Koszt odtworzenia nie jest, zdaniem Autora, postrzegany jako czynnik kształtujący wartość rynkową nieruchomości. Na podstawie przeprowadzonych rozważań proponuje specjalne podejście do określania wartości rynkowej nieruchomości.
Kolejna grupa tematyczna – prawo – zawiera w tym numerze dwa artykuły. W pierwszym artykule, Wojciech Fill analizuje praktykę stosowania prawa pierwokupu przez gminy. Autor wykazuje, że jego wykorzystanie może niekiedy powodować wiele wątpliwości. W artykule Autor przedstawia zwięzłą charakterystykę tych zagadnień oraz proponuje sposoby rozwiązywania problemów z tym związanych. Z kolei Anna Trembecka analizuje uregulowania zawarte w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Autorka wskazuje, że te przepisy w istotny sposób przyspieszają wywłaszczanie nieruchomości. Uregulowanie te nie dotyczą jednak odszkodowań, które ustalane są w odrębnych postępowaniach. Autorka dokonała analizy procesu ustalania odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości i wpływu na ten proces nieuregulowanych stanów prawnych.
W kolejnej grupie tematycznej – problemy rozwoju miast – zaprezentowany został również jeden artykuł. Bogusław Luchter prezentuje artykuł poświęcony rozwojowi zabudowy mieszkaniowej w Krakowie. Autor ocenia przemiany powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej, wyróżnionych w obrębie użytków technicznych, charakterystycznych dla miast. Analiza przeprowadzona została na przykładzie Krakowa i objęła swym zakresem lata 2002-2015.
W grupie problemowej – mieszkalnictwo – oferujemy dwa artykuły. W pierwszym Michał Głuszak i Agnieszka Małkowska prezentują wyniki badania preferencji mieszkaniowych osób młodych (głównie studentów), zaspokajających swoje potrzeby mieszkaniowe poprzez najem lokali. Badania przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 r. W drugim opracowaniu Katarzyna Suszyńska i Marcin Boruta analizują rozwiązania mieszkaniowe dla seniorów. Autorzy prezentują koncepcję optymalnego środowiska mieszkaniowego dla osób starszych. Wydaje się to być
szczególnie aktualne w obliczu starości demograficznej.
W tym numerze, w dziale tematycznym – gospodarowanie nieruchomościami – jest opracowanie Piotra Benducha i Krzysztofa Butryna, podejmujące problem ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali. Autorzy analizują główne problemy związane z określaniem powierzchni użytkowej budynków i ich części dla różnych celów i wskazują niedoskonałości tych definicji oraz ich konsekwencje.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma:
(i) zmiany w prawie – gdzie nasz stały współpracownik, Maciej J. Nowak wyjaśnia ideę bilansu terenów pod zabudowę,
(ii) konferencje – zawierające sprawozdania z Konferencji Naukowej „2017 American Association of Geographers Annual Meeting” oraz IX Sympozjum Koła Naukowego „Grunt”, działającego przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UE w Krakowie.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 8
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support