Świat Nieruchomości 2019 nr 1 (107) - SPIS TREŚCI

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

1) Bogusław Luchter - Przemiany rozmieszczenia terenów przemysłowych w Krakowie w następstwie realizacji zasad gospodarki rynkowej
2) Jacek Kiełducki, Małgorzta Blaszke - Przeznaczenie i renta planistyczna w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

RYNEK

3) Bogumiła Powichrowska, Aleksander Prokopiuk - Trendy na rynku nieruchomości z perspektywy podlaskich deweloperów

REWITALIZACJA

4) Paulina Basińska - Analiza porównawcza wskaźników stosowanych w gminnych programach rewitalizacji w województwach dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim

INWESTYCJE

5) Małgorzata Blaszke, Maciej J. Nowak - Lokalne standardy urbanistyczne a zagadnienie niesprawności władz publicznych

FINANSE

6) Damian Kaźmierczak - Finansowanie działalności spółek deweloperskich za pomocą obligacji zamiennych na przykładzie polskiego rynku nieruchomości

ZARZĄDZANIE

7) Bartłomiej Marona - Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi

ZMIANY W PRAWIE

8) Maciej J. Nowak - Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności POBIERZ

KONFERENCJE

9) Ewa Kucharska-Stasiak - Konferencja naukowa „Budując przyszłość- nowe procesy, przekształcenia i trendy na r ynku nieruchomości” (Łódź, 28-29 marca 2019) POBIERZ

 

STRESZCZENIA

Bogusław Luchter -Przemiany rozmieszczenia terenów przemysłowych w Krakowie jako następstwo realizacji zasad gospodarki rynkowej

Celem niniejszego artykułu jest ocena przemian rozmieszczenia terenów przemysłowych w Krakowie i ich roli w strukturze przestrzennej miasta w warunkach gospodarki rynkowej. Przemysł stanowił w okresie centralnie sterowanej gospodarki socjalistycznej kluczową funkcję gospodarczą analizowanej miejscowości, co znalazło wyraz w opracowywanych miejscowych planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego. Ta gałąź gospodarki straciła obecnie na znaczeniu na rzecz funkcji wyznaczających od dawna, niekiedy od średniowiecza, kierunki społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju miasta, tj.: kultury, nauki i turystyki. Badania wykazały spadek znaczenia i powierzchni terenów przemysłowych w centralnych częściach Krakowa, natomiast rozwój w dzielnicach peryferyjnych, przy czym zachowana została pierwszoplanowa pozycja kombinatu metalurgicznego ArcelorMittal (dawn. huty im. Lenina). Badania bardziej szczegółowe przeprowadzono na podstawie danych geodezyjnych, zestawionych według czterech jednostek ewidencyjnych (dawnych dzielnic administracyjnych miasta, funkcjonujących w latach: 1973-1991: Krowodrzy, Nowej Huty, Podgórza i Śródmieścia). Pozwala to na prowadzenie analizy porównawczej za okres ponad czterdziestoletni.

Słowa kluczowe:
funkcje przestrzeni miejskiej, geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, funkcje przestrzeni miejskiej, tereny przemysłowe, użytkowanie ziemi

JEL Classification:
R39

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Luchter, B. (2019). Przemiany rozmieszczenia terenów przemysłowych w Krakowie jako następstwo realizacji zasad gospodarki rynkowej. Świat Nieruchomości, 107(1), 7-16.

DOI: 10.14659/WOREJ.2019.107.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Jacek Kiełducki, Małgorzata Blaszke - Przeznaczenie i renta planistyczna w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego skutkiem jest zmiana przeznaczenia gruntu, może spowodować wzrost lub spadek jego wartości rynkowej. Określenie zmiany wartości gruntu staje się niezbędne w przypadku naliczenia opłaty planistycznej, jak również wcześniej tj. na etapie prognozowania skutków finansowych opracowań planistycznych, a nawet przed przystąpieniem do opracowania planistycznego. Celem podjętych badań była analiza określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenu oraz ustalanych stawek procentowych opłat planistycznych w obserwowanych gminach. Badania przeprowadzono w wybranych gminach miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wyniki badań wskazały, że gminy miejsko-wiejskie przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w znaczącym stopniu kierują się względami, które można powiązać z szeroko rozumianą ochroną ładu przestrzennego.

Słowa kluczowe
: wartość nieruchomości, renta planistyczna, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

JEL Classification:
R58, H71

Kategoria opracowania:
artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA):
Kiełducki, J., Blaszke, M. (2019). Przeznaczenie i renta planistyczna w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Świat Nieruchomości, 107(1), 17-24.

DOI:
10.14659/WOREJ.2019.107.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bogumiła Powichrowska, Aleksander Prokopiuk - Trendy na rynku nieruchomości z perspektywy podlaskich deweloperów

Artykuł prezentuje wyniki badań własnych prowadzonych wśród podlaskich deweloperów nieruchomości mieszkalnych. Respondenci byli pytani o wpływ poszczególnych czynników (demograficznych, ekonomicznych, społecznych, związanych z lokalizacją oraz uwarunkowania wewnętrzne pochodzące z rynku nieruchomości) na rynek nieruchomości. Badania sondażowe wykazały pewne rozbieżności w uznawaniu za ważne innych czynników przez ekspertów z rynku nieruchomości i praktyków deweloperów.

Słowa kluczowe
: trendy zmian, podlaski rynek nieruchomości mieszkalnych, deweloperzy, badania sondażowe
 
JEL Classification: R29, R39

Kategoria opracowania
: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA):
Powichrowska, B., Prokopiuk, A. (2019). Trendy na rynku nieruchomości z perspektywy podlaskich deweloperów. Świat Nieruchomości, 107(1), 25-32.

DOI:
10.14659/WOREJ.2019.107.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Paulina Basińska - Wpływ wskaźników stosowanych w diagnozach delimitacyjnych na wyznaczanie obszarów zdegradowanego i rewitalizacji

W opracowaniu przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w drugim kwartale 2018 roku. Badanie obejmowało 155 gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności przeprowadzenia analizy delimitacyjnej oraz wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji z zapisami ustawy o rewitalizacji. Celem badania była weryfikacja wpływu metody agregacji danych oraz przyjętych jednostek analitycznych i wskaźników w diagnozie delimitacyjnej na wyznaczenie obszarów o największym stopniu degradacji. Na podstawie badania stwierdzono jedynie częściowe odzwierciedlenie intencji ustawodawcy w powstających programach rewitalizacji.

Słowa kluczowe:
delimitacja, gminny program rewitalizacji, obszar zdegradowany, ustawa o rewitalizacji, wskaźniki
 
JEL Classification:R52, R58

Kategoria opracowania:
artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA):
Basińska, P. (2018). Wpływ wskaźników stosowanych w diagnozach delimitacyjnych na wyznaczanie obszarów zdegradowanego i rewitalizacji. Świat Nieruchomości, 107(1), 33-44.

DOI:
10.14659/WOREJ.2019.107.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Maciej J. Nowak, Małgorzata Blaszke - Lokalne standardy urbanistyczne a zagadnienie niesprawności władz publicznych

W niniejszym artykule przedstawiono jak uchwalone w pierwszych miesiącach obowiązywania tzw. specustawy mieszkaniowej lokalne standardy urbanistyczne określają uwarunkowania związane z realizacją inwestycji oraz dokonano oceny działań lokalnych władz publicznych w tym zakresie. Przeanalizowano treść lokalnych standardów urbanistycznych (stanowiących akty prawa miejscowego powszechnie wiążące) oraz zweryfikowano, w jakim zakresie ułatwiają lub też ograniczają możliwości zabudowy, a w konsekwencji - chronią walory związane z ładem przestrzennym. Na tej podstawie dokonano wstępnej oceny realizacyjnej roli lokalnych standardów urbanistycznych.

Słowa kluczowe
: polityka przestrzenna, niesprawność władz publicznych, inwestycje mieszkaniowe

Keywords:
spatial policy, disability of public authorities, housing investments

JEL Classification:
R58

Kategoria opracowania:
artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA):
Nowak, M.J., Blaszke, M. (2018). Lokalne standardy urbanistyczne a zagadnienie niesprawności władz publicznych. Świat Nieruchomości, 107(1), 45-50.

DOI:
10.14659/WOREJ.2019.107.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Damian Kaźmierczak - Finansowanie działalności spółek deweloperskich za pomocą obligacji zamiennych na przykładzie polskiego rynku nieruchomości

Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn wykorzystania obligacji zamiennych przez przedsiębiorstwa deweloperskie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza emisji przeprowadzonych w latach 2009–2017 wykazała, że emitentami tych instrumentów są duże, relatywnie bardziej zadłużone podmioty znajdujące się w dobrej sytuacji finansowej, dla których dług hybrydowy jest źródłem tańszego i potencjalnie bezzwrotnego kapitału obcego pozyskiwanego na sfinansowanie nowych inwestycji nieruchomościowych. Otrzymane wyniki wskazują, że ze względu na swoją stosunkowo niską kapitalizację rynkową deweloperzy mogą wykorzystywać obligacje zamienne do podwyższenia kapitału własnego „tylnymi drzwiami” na bardziej korzystnych warunkach w porównaniu ze zwykłą emisją akcji.

Słowa kluczowe:
finanse przedsiębiorstw, finansowanie inwestycji nieruchomościowych, obligacje zamienne, polski rynek kapitałowy

JEL Classification
: G23, G32, R31

Kategoria opracowania:
artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA):
Kaźmierczak, D. (2018). Finansowanie działalności spółek deweloperskich za pomocą obligacji zamiennych na przykładzie polskiego rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, 107(1), 51-56.

DOI:
10.14659/WOREJ.2019.107.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Bartłomiej Marona - Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi

Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań prawnych, organizacyjnych oraz metodycznych zarządzania nieruchomościami publicznymi. Aby osiągnąć cel, w pracy dokonano analizy aktów prawnych obowiązujących w różnych krajach świata oraz analizy literatury przedmiotu z zakresu zarządzania nieruchomościami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych publikacji dotyczących przedmiotowego obszaru badań (analizie poddano artykuły naukowe indeksowane w Bazie Scopus w latach 2018-2019). Artykuł kończy podsumowanie, zawierające wskazanie kierunków dalszych badań.

Słowa kluczowe:
zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie publiczne, nieruchomości publiczne

JEL Classification:
K25, L85, M00

Kategoria opracowania
: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA):
Marona, B. (2018). Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi. Świat Nieruchomości, 107(1),  57-61.

DOI:
10.14659/WOREJ.2019.107.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ...